Tag: thì

 • Tr??c before dùng thì gì: 6 thì mà b?n c?n bi?t

  N?u b?n ?ang th?c m?c tr??c before dùng thì gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Tr??c before dùng thì gì? Tr??c before dùng thì gì là m?t câu h?i mà nhi?u ng??i h?c ti?ng Anh th??ng g?p ph?i. Trong ti?ng Anh, tr?ng t? before có ngh?a là tr??c, tr??c khi,…

 • Last week là thì gì: 3 thì mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c last week là thì gì, since last week là thì gì, at this time last week là thì gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Last week là thì gì? Last week có ngh?a là tu?n tr??c, t?c là tu?n li?n k? v?i tu?n hi?n…

 • So far là thì gì: Ch? 1 thì mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c so far là thì gì, là d?u hi?u c?a thì nào, c?u trúc so far s? d?ng nh? th? nào thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! So far là thì gì? So far là m?t tr?ng t? (adverb) có ngh?a là “cho ??n bây gi?“,…

 • By the time là thì gì: 2 thì mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c by the time là thì gì, by the time + gì, tr??c và sau by the time dùng thì gì, by the time là d?u hi?u c?a thì nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! By the time là gì? By the time là m?t c?m…

 • Next là d?u hi?u c?a thì nào? 3 thì có th? b?n s? nh?m l?n

  Next là d?u hi?u c?a thì nào, next week, next summer…là d?u hi?u c?a thì nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Next là d?u hi?u c?a thì nào? Trong ti?ng Anh thì next có ngh?a là “k? ti?p, sau, t?i”…?ây là d?u hi?u c?a thì t??ng lai ??n. Vì v?y n?u…

 • Up to now là thì gì? 4 t? ??ng ngh?a mà b?n hay g?p

  Up to now là thì gì, c?u trúc này s? d?ng nh? th? nào, until now là d?u hi?u c?a thì nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Up to now là thì gì? Up to now có ngh?a là “??n nay, cho ??n lúc này, cho ??n bây gi?”…C?m t? này…

 • Next week là thì gì? 3 thì hay g?p mà b?n c?n bi?t

  Next week là thì gì, at this time next week là thì gì, by next week là thì gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Next week là thì gì? Trong ti?ng Anh thì next week có ngh?a là “tu?n t?i”, “tu?n sau”…Vì ch? th?i gian trong t??ng lai nên ?ây là…

 • Thì t??ng lai hoàn thành: Công th?c, cách dùng 2024

  Công th?c thì t??ng lai hoàn thành là gì, cách dùng thì t??ng lai hoàn thành nh? th? nào, d?u hi?u nh?n bi?t ra sao? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Xem thêm: Chuy?n ??i câu ch? ??ng thành câu b? ??ng: 20 câu Công th?c thì t??ng lai hoàn thành a)…