Tag: to V hay Ving

 • Continue to V hay Ving: 2 c?u trúc, 1 ý ngh?a

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c continue to V hay Ving, continue + V gì, continue là t? lo?i gì và ?i v?i gi?i t? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Continue là gì? Continue là m?t ??ng t? trong ti?ng Anh có ngh?a là ti?p t?c, duy trì ho?c không…

 • Seem to V hay Ving: Ch? 1 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c seem to V hay Ving, seem + V gì, seem là lo?i t? gì, seem + adj hay adv? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Seem là lo?i t? gì? Trong ti?ng Anh thì seem là m?t ??ng t? n?i (linking verb) có ngh?a là “có…

 • Enjoy to V hay Ving: Ch? 1 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c enjoy to V hay Ving, enjoy + gì, c?u trúc vi?t l?i câu v?i enjoy nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Enjoy là gì? Enjoy là m?t ??ng t? có ngh?a là thích, h??ng th?, t?n h??ng ho?c có ni?m vui v?i ?i?u…

 • Remind to V hay Ving: Ch? 1 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c remind to V hay Ving, remind + V gì, remind sb + gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Remind là gì? Remind là m?t ??ng t? có ngh?a là “nh?c nh?, g?i nh?, khi?n ai ?ó nh? l?i ?i?u gì“. Remind có th? ???c…

 • Want to V hay Ving: 5 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c want to V hay Ving, want to + V gì, sau want to là gì, các c?u trúc want to s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Want to V hay Ving? ??u tiên chúng ta c?n tr? l?i câu h?i want…

 • Intend to V hay Ving: C? 2 d?ng ??u ???c n?u nh?…

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c intend to V hay Ving, sau intend là gì, intend + V gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Intend là gì? Intend là m?t ??ng t? có ngh?a là có ý ??nh, có k? ho?ch ho?c có m?c ?ích làm gì. Intend thu?c nhóm ??ng…

 • Mind to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c mind to V hay Ving, mind + V gì, don’t mind + gì, do / would you mind + to V hay Ving? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Mind to V hay Ving? Trong ti?ng Anh thì mind là m?t ??ng t? v?i nhi?u ý…

 • Try to V hay Ving: Phân bi?t cách dùng 2 c?u trúc

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c try to V hay Ving, try + V gì, c?u trúc và cách dùng try to và trying nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Tr??c khi b?t ??u, mình xin nh?c l?i m?t chút v? cách phát âm c?a try to V và…

 • Offer to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c offer to V hay Ving, offer + V gì, sau offer là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Offer to V hay Ving? Trong ti?ng Anh thì offer có ngh?a là “?? ngh?,” “cung c?p,” ho?c “m?i g?i”… Sau offer ch? có m?t d?ng ??ng…

 • Pretend to V hay Ving: Ch? 1 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c pretend to V hay Ving, pretend + gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Pretend to V hay Ving là gì? Pretend là m?t ??ng t? có ngh?a là “gi? v?”, “gi? b?”, “làm ra v?”. Pretend ch? ?i v?i m?t d?ng ??ng t? duy nh?t…