Tháng 9 Ti?ng Anh là gì và vi?t t?t nh? th? nào?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng mình tìm hi?u xem tháng 9 Ti?ng Anh là gì và vi?t t?t nh? th? nào qua bài vi?t này nhé!

  Tháng 9 Ti?ng Anh là gì?

  Trong ti?ng Anh tháng 9 là September.

  Tháng 9 Ti?ng Anh là gì
  Tháng 9 Ti?ng Anh là gì?

  She was born in September.

  (Cô ?y sinh vào tháng Chín.)

  (Anh Anh) The meeting is on the fifth of September/September the fifth.

  (Cu?c h?p s? di?n ra vào ngày 5 tháng Chín.)

  (Anh M?) The meeting is on September fifth.

  Tháng 9 Ti?ng Anh vi?t t?t là Sept và ???c ??c nh? sau:

  • Anh Anh: /sep?temb?(r)/
  • Anh M?: /sep?temb?r/

  L? 2 tháng 9 Ti?ng Anh s? là: Vietnam’s National Day on September 2nd

  Xem thêm: 12 tháng Ti?ng Anh vi?t t?t là gì?

  Ngu?n g?c tháng 9

  Septem có ngh?a là “th? b?y” trong ti?ng Latin.

  Ng??i La Mã c? ??i dùng h? l?ch 10 tháng (b?t ??u t? tháng 3) cho nên tháng 9 s? là tháng th? 7 trong h? l?ch c?a h?.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua tháng 9 Ti?ng Anh là gì, tháng 9 Ti?ng Anh vi?t t?t là gì, cách ??c l? 2 tháng 9 b?ng Ti?ng Anh.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *