The teacher told joe: ?áp án, l?i gi?i 2023

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Câu h?i: Ch?n A B C ho?c D ?? ?i?n vào ch? tr?ng cho câu sau:

  The teacher told Joe_______________________.

  A. stopped talking
  B. stops talking
  C. to stop talking
  D. stop talking

  ?áp án: C (to stop talking)

  L?i gi?i:

  C?u trúc: S + told / asked + O ( + not ) + to V-inf

  ho?c:

  told / asked sb (not) to do sth

  Có ngh?a là b?o / yêu c?u ai (không) làm gì ?ó.

  ? ?ây sau stop là m?t Ving nên ta dùng stop talking.

  T?m d?ch: Th?y giáo yêu c?u Joe ng?ng nói chuy?n riêng trong l?p h?c.

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *