Trap girl là gì 2023

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c trap girl là gì? Trap girl là gì trong tình yêu? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé!

  Trap girl là m?t t? khá ph? bi?n t? lâu trong c?ng ??ng anime. T? này dùng ?? ch? nh?ng cô nàng có cách ?n v?n và tính cách nh? con trai.

  Trap boy thì có ngh?a ng??c l?i.

  Tuy nhiên th?i gian g?n ?ây c?ng ??ng m?ng t?i VN l?i “ph?” cho t? này m?t màu s?c ý ngh?a m?i d?a vào cách ch?i ch? trong ti?ng Anh.

  Trap girl là gì
  Trap girl là gì

  Trong ti?ng Anh, trap có ngh?a là “cái b?y”.

  Xem thêm: T?i sao Ti?ng Anh là ngôn ng? qu?c t?? (3 lý do)

  Vì v?y tráp girl có ngh?a là nh?ng “cái b?y” bi?t ?i ??ng, bi?t ?n u?ng và bi?t l?a g?t ng??i khác. H? là nh?ng cô nàng chuyên ?i tán t?nh, l?a tình khi?n thiên h? ph?i kh? ?au trong tình yêu.

  M?t cô nàng trap girl có th? t? ra ngây th?, l? l?i “th? thính” các anh chàng. M?t khi các chàng ?ã mê ??m thì cô t? v? th?n nhiên nh? không có chuy?n gì.

  Em ch? xem anh nh? anh trai thôi à! H?n anh l?n sau nhé!

  ?ây là m?t c?m t? c?ng khá n?i ph? bi?n trên Facebook.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua trap girl là gì.

  Chúc b?n thành công nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *