Tr?ng âm ?uôi al và ?uôi -ic kèm ví d? c? th? [L?p 8]

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Trong bài này chúng ta s? n?m v?ng quy t?c cách ?ánh tr?ng âm ?uôi al và ?uôi -ic kèm ví d? c? th?.

  Tr?ng âm ?uôi al

  Quy t?c: Nh?ng t? có ?uôi -al có tr?ng âm r?i vào âm ti?t th? ba tính t? âm ti?t cu?i tr? v? tr??c.

  Ví d?:

  • historical /h??st?r.?.k?l/
  • medical /?med.?.k?l/
  • national /?næ?.?n.?l/
  • chemical /?kem.?.k?l/

  Tr?ng âm ?uôi -ic

  Quy t?c: Nh?ng t? có ?uôi -ic có tr?ng tâm r?i vào âm ti?t ??ng ngay tr??c nó.

  Ví d?:

  • scientific /?sa??n?t?f.?k/
  • historic /h??st?r.?k/
  • dramatic /dr??mæt.?k/
  • artistic /???t?s.t?k/

  Nh? v?y là chúng ta v?a h?c xong quy t?c tr?ng tâm ?uôi al và ?uôi -ic.

  Chúc các em h?c gi?i!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *