T? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh: 10 t? và cách dùng

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Các t? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh là gì? Cách dùng các t? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  T? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh là gì?

  Trong ti?ng Anh, t? ch? s? l??ng (Quantifiers) là nh?ng t? dùng ?? ch? s? l??ng c?a m?t ??i t??ng nào ?ó.

  T? ch? s? l??ng có th? ?i v?i danh t? ??m ???c (countable noun) ho?c danh t? không ??m ???c (uncountable noun).

  T? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh
  T? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh

  Cách dùng các t? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh

  Sau ?ây là nh?ng t? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh mà b?n hay g?p:

  No / None

  T? no ???c s? d?ng ?? ch? s? không có ho?c không t?n t?i c?a m?t v?t hay m?t ng??i nào ?ó.

  Nó th??ng ???c dùng sau ??ng t? “be” (am, is, are) ho?c tr? ??ng t? (do, does, did) trong câu ph? ??nh.

  Ví d?:

  There is no milk in the fridge.

  (Không có s?a trong t? l?nh.)

  I have no money to buy a ticket.

  (Tôi không có ti?n ?? mua vé.)

  None c?ng ???c s? d?ng ?? ch? s? không có ho?c không t?n t?i c?a m?t ??i t??ng ho?c m?t nhóm ??i t??ng.

  Tuy nhiên, none th??ng ???c s? d?ng khi mu?n nh?n m?nh r?ng không có cái gì t?n t?i ho?c không ai có m?t

  Ví d?:

  None of the students passed the exam.

  (Không ai trong s? các h?c sinh ?? k? thi.)

  I looked in all the drawers, but none of them had my keys.

  (Tôi ki?m tra t?t c? các ng?n kéo, nh?ng không cái nào có chìa khóa c?a tôi.)

  Some / Any

  T? some ???c s? d?ng ?? ch? m?t s? l??ng không chính xác ho?c không xác ??nh c?a m?t ??i t??ng ho?c m?t nhóm ??i t??ng.

  Nó th??ng ???c s? d?ng trong câu kh?ng ??nh.

  Ví d?:

  Can you give me some sugar, please?

  (B?n có th? cho tôi m?t ít ???ng không?)

  There are some books on the table.

  (Có m?t s? cu?n sách trên bàn.)

  Any c?ng ???c s? d?ng ?? ch? m?t s? l??ng không chính xác ho?c không xác ??nh c?a m?t ??i t??ng ho?c m?t nhóm ??i t??ng.

  Tuy nhiên any th??ng ???c s? d?ng trong câu ph? ??nh, câu h?i ho?c các tr??ng h?p ph? ??nh không hoàn toàn.

  Ví d?:

  I don’t have any money with me.

  (Tôi không mang theo b?t k? ti?n nào.)

  Have you seen any good movies lately?

  (B?n ?ã xem b?t k? b? phim hay nào g?n ?ây ch?a?)

  She didn’t buy any fruits at the market.

  (Cô ?y không mua b?t k? trái cây nào ? ch?.)

  Each / Every

  T? each ???c s? d?ng ?? ch? t?ng cái trong m?t nhóm ??i t??ng, ??c bi?t là khi mu?n nh?n m?nh tính ??c l?p c?a m?i cái trong nhóm.

  Ví d?:

  Each student has to complete the assignment individually.

  (M?i h?c sinh ph?i hoàn thành bài t?p cá nhân.)

  The flowers in the garden are watered each morning.

  (Các bông hoa trong v??n ???c t??i n??c vào m?i bu?i sáng.)

  Xem thêm: Everyday và every day: Phân bi?t s? khác nhau qua 4 hình thái

  T? every c?ng ???c s? d?ng ?? ch? m?i cái trong m?t nhóm ??i t??ng, nh?ng khác v?i each ? ch? every nh?n m?nh tính toàn di?n, t?ng th? c?a m?i cái trong nhóm.

  Ví d?:

  Every student in the class must attend the meeting.

  (M?i h?c sinh trong l?p ph?i tham d? cu?c h?p.)

  The bakery is open every day of the week.

  (Ti?m bánh m? c?a m?i ngày trong tu?n.)

  A little / Little

  A little ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng nh? không ??m ???c. Mang ý ngh?a là không nhi?u l?m nh?ng v?n ?? dùng.

  Ví d?:

  Can you give me a little advice on how to study effectively?

  (B?n có th? cho tôi m?t chút l?i khuyên v? cách h?c hi?u qu? không?)

  She poured a little milk into her coffee.

  (Cô ?y cho m?t chút s?a vào cà phê c?a mình.)

  Trong khi ?ó little ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng ít không ??m ???c nh?ng v?i ngh?a là r?t ít ho?c g?n nh? là không có.

  Ví d?:

  She has little patience for rude behavior.

  (Cô ?y ít kiên nh?n v?i hành vi thô l?.)

  There is little water left in the bottle.

  (Ch? còn ít n??c trong chai.)

  A few / Few

  T??ng t? nh? trên, a few ???c s? d?ng ?? ch? m?t s? l??ng nh? ??m ???c có ngh?a là không nhi?u nh?ng v?n ?? dùng.

  Ví d?:

  There are a few apples left in the basket.

  (Còn vài qu? táo trong r?.)

  He has a few friends coming over for dinner tonight.

  (Anh ?y có vài ng??i b?n t?i ?n t?i t?i nay.)

  Few c?ng ???c s? d?ng ?? ch? m?t s? l??ng ít ??m ???c nh?ng mang ngh?a r?t ít ho?c g?n nh? không có.

  Ví d?:

  There are few people at the park in the morning.

  (Sáng s?m ít ng??i ? công viên.)

  Few students are interested in attending the optional lecture.

  (Ít sinh viên quan tâm ??n bu?i h?c b? sung.)

  Much / Many

  Much ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng nhi?u không ??m ???c.

  Ví d?:

  She doesn’t have much time to spare.

  (Cô ?y không có nhi?u th?i gian d? d?.)

  I don’t have much money in my wallet.

  (Tôi không có nhi?u ti?n trong ví.)

  Trong khi ?ó many ???c s? d?ng ?? ch? m?t s? l??ng nhi?u ??m ???c.

  Ví d?:

  There are many books on the shelf.

  (Có nhi?u sách trên k? sách.)

  How many students are in your class?

  (Có bao nhiêu h?c sinh trong l?p c?a b?n?)

  A great number of / Plenty of

  A great number of ???c s? d?ng ?? ch? m?t s? l??ng l?n và th??ng ???c dùng trong v?n vi?t h?c thu?t ho?c trang tr?ng.

  Ví d?:

  There are a great number of tourists visiting the ancient temple.

  (Có r?t nhi?u du khách ??n tham quan ngôi ??n c?.)

  The research team has collected a great number of data for their study.

  (Nhóm nghiên c?u ?ã thu th?p m?t s? l??ng l?n d? li?u cho nghiên c?u c?a h?.)

  Plenty of ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng ??y ?? ho?c nhi?u c?a m?t ??i t??ng.

  Ví d?:

  We have plenty of food for the party.

  (Chúng tôi có ?? th?c ?n cho b?a ti?c.)

  She has plenty of time to finish her work.

  (Cô ?y có ?? th?i gian ?? hoàn thành công vi?c c?a mình.)

  A lot of / Lots of

  A lot of ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng nhi?u c?a m?t ??i t??ng. Nó th??ng ???c dùng trong câu kh?ng ??nh.

  Ví d?:

  I have a lot of friends from different countries.

  (Tôi có nhi?u b?n bè t? các qu?c gia khác nhau.)

  She spends a lot of time reading books.

  (Cô ?y dành nhi?u th?i gian ??c sách.)

  Lots of c?ng ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng nhi?u c?a m?t ??i t??ng. Nó là m?t cách t? nhiên và ??n gi?n ?? di?n ??t s? ?a d?ng ho?c s? l??ng l?n c?a m?t ??i t??ng.

  Ví d?:

  There are lots of flowers in the garden.

  (Có r?t nhi?u hoa trong khu v??n.)

  He has lots of experience in the field of technology.

  (Anh ?y có r?t nhi?u kinh nghi?m trong l?nh v?c công ngh?.)

  Most / Most of

  Most ???c s? d?ng ?? ch? ph?n l?n, ph?n ?ông c?a m?t ??i t??ng ho?c nhóm.

  Ví d?:

  Most people enjoy traveling during their holidays.

  (H?u h?t m?i ng??i thích ?i du l?ch trong k? ngh? c?a h?.)

  Xem thêm: Enjoy to V hay Ving: Ch? 1 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

  She has visited most countries in Europe.

  (Cô ?y ?ã th?m h?u h?t các qu?c gia ? châu Âu.)

  Most of ???c s? d?ng ?? ch? ph?n l?n, ph?n ?ông và th??ng ???c dùng trong câu kh?ng ??nh v?i m?t ??i t??ng c? th?.

  Ví d?:

  Most of the students in the class passed the exam.

  (H?u h?t các h?c sinh trong l?p ?ã qua k? thi.)

  She has traveled to most of the countries in Asia.

  (Cô ?y ?ã ?i du l?ch ??n h?u h?t các qu?c gia ? châu Á.)

  All / All of

  All ???c s? d?ng ?? ch? toàn b?, t?t c? c?a m?t ??i t??ng ho?c nhóm.

  Ví d?:

  All the students in the class are required to submit their assignments by Friday.

  (T?t c? h?c sinh trong l?p ph?i n?p bài t?p c?a h? vào th? Sáu.)

  Xem thêm: Các t? n?i trong Ti?ng Anh: 10 t? ph? bi?n kèm cách dùng

  L?u ý khi s? d?ng t? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh

  • S? khác bi?t gi?a someany

  Some ???c s? d?ng trong câu kh?ng ??nh, trong khi any ???c s? d?ng trong câu ph? ??nh ho?c nghi v?n.

  Ví d?:

  I have some apples.

  (Tôi có m?t s? qu? táo.) – câu kh?ng ??nh

  I don’t have any apples.

  (Tôi không có qu? táo nào c?.) – câu ph? ??nh

  Do you have any apples?

  (B?n có qu? táo nào không?) – câu nghi v?n

  A littlea few ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng nh? nh?ng v?n ?? dùng.

  Trong khi ?ó littlefew c?ng ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng ít, nh?ng mang ngh?a tiêu c?c h?n, nh? là g?n nh? không có.

  Ví d?:

  He has a little money left.

  (Anh ?y còn m?t chút ti?n.)

  She has a few books on her shelf.

  (Cô ?y có m?t vài cu?n sách trên k?.)

  He has little patience for waiting.

  (Anh ?y không có nhi?u kiên nh?n ?? ??i ?âu.)

  She has few friends in this new city.

  (Cô ?y có ít b?n bè trong thành ph? m?i này.)

  • Plenty of, a lot oflots of ??u ???c s? d?ng ?? ch? m?t l??ng nhi?u c?a m?t ??i t??ng.

  Tuy nhiên, plenty ofa lot of th??ng ???c s? d?ng trong v?n vi?t trang tr?ng h?n, trong khi lots of là cách di?n ??t g?n g?i h?n.

  Ví d?:

  She has plenty of time to finish her project.

  (Cô ?y có ?? th?i gian ?? hoàn thành d? án c?a mình.)

  He has a lot of work to do before the deadline.

  (Anh ?y có r?t nhi?u công vi?c ph?i làm tr??c th?i h?n.)

  There are lots of people at the concert.

  (Có r?t nhi?u ng??i t?i bu?i hòa nh?c.)

  • Mostmost of ??u ???c s? d?ng ?? ch? ph?n l?n, ph?n ?ông c?a m?t ??i t??ng ho?c nhóm.

  Tuy nhiên, most of th??ng ???c s? d?ng khi mu?n nh?n m?nh vào m?t ??i t??ng c? th?.

  Ví d?:

  Most students in the class passed the test.

  (H?u h?t h?c sinh trong l?p ??t ?i?m ki?m tra.)

  Most of the students in the class passed the test.

  (H?u h?t các h?c sinh trong l?p ??t ?i?m ki?m tra.) – nh?n m?nh vào m?t nhóm h?c sinh c? th?.

  All và all of c?ng mang ngh?a t??ng t? nh? v?y.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua các t? ch? s? l??ng trong ti?ng Anh và cách dùng nh?ng t? này.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *