We last went to the cinema two months ago 2024

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Ch?n câu A, B, C ho?c D gi?ng ngh?a v?i câu sau:

  We last went to the cinema two months ago.

  A. We stopped going to the cinema.
  B. We haven’t gone to the cinema for two months.
  C. We didn’t go to the cinema for two months.
  D. We didn’t want to go to the cinema any more.

  ?áp án: B (We haven’t gone to the cinema for two months.)

  L?i gi?i:

  Công th?c chuy?n t? thì quá kh? ??n sang thì hi?n t?i hoàn thành:

  S (last) + Ved/V2 + …+ two months ago / yesterday / last month / last year/…

  -> S + haven’t / hasn’t + Ved/V2 + …+ since / for (time)

  Xem thêm: Yesterday là thì gì: 9 câu h?i b?n th??ng g?p

  ??i v?i câu He last went to the movies 5 months ago b?n c?ng làm t??ng t? nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *