Home

 • Pleased ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c pleased ?i v?i gi?i t? gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Pleased là gì? Trong ti?ng Anh thì pleased là m?t tính t? có ngh?a là hài lòng, vui m?ng, th?a mãn ho?c h?nh phúc. Pleased th??ng ???c dùng ?? di?n t? c?m xúc…

  Xem thêm

 • Continue to V hay Ving: 2 c?u trúc, 1 ý ngh?a

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c continue to V hay Ving, continue + V gì, continue là t? lo?i gì và ?i v?i gi?i t? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Continue là gì? Continue là m?t ??ng t? trong ti?ng Anh có ngh?a là ti?p t?c, duy trì ho?c không…

  Xem thêm

 • As if là gì: 2 cách dùng mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c as if là gì, look as if ngh?a là gì trong ti?ng Anh, as if và as though có dùng thay th? cho nhau ???c không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! As if là gì? As if là m?t liên t? (conjunction) có ngh?a là…

  Xem thêm

 • Seem to V hay Ving: Ch? 1 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c seem to V hay Ving, seem + V gì, seem là lo?i t? gì, seem + adj hay adv? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Seem là lo?i t? gì? Trong ti?ng Anh thì seem là m?t ??ng t? n?i (linking verb) có ngh?a là “có…

  Xem thêm

 • Enjoy to V hay Ving: Ch? 1 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c enjoy to V hay Ving, enjoy + gì, c?u trúc vi?t l?i câu v?i enjoy nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Enjoy là gì? Enjoy là m?t ??ng t? có ngh?a là thích, h??ng th?, t?n h??ng ho?c có ni?m vui v?i ?i?u…

  Xem thêm

 • Tr??c before dùng thì gì: 6 thì mà b?n c?n bi?t

  N?u b?n ?ang th?c m?c tr??c before dùng thì gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Tr??c before dùng thì gì? Tr??c before dùng thì gì là m?t câu h?i mà nhi?u ng??i h?c ti?ng Anh th??ng g?p ph?i. Trong ti?ng Anh, tr?ng t? before có ngh?a là tr??c, tr??c khi,…

  Xem thêm