Grammar

 • Finish to V hay Ving: chỉ 1 dạng động từ mà bạn cần biết

  Finish to V hay Ving, finish + gì, finish + ing hay to, cách sử dụng cấu trúc finish Ving như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Finish to V hay Ving? Nếu bạn đang thắc mắc finish to V hay Ving thì mình xin trả lời luôn là theo…

  Xem thêm

 • Help to V hay Ving: 3 cấu trúc

  Help to V hay Ving, help + to or ing, couldn’t help + Ving hay to V, can’t help to V hay Ving, help sb to V hay V_ing? Cùng mình trả lời những câu hỏi này trong bài viết sau nhé! Help to V hay Ving? Trong các cách dùng bình thường thì từ…

  Xem thêm

 • The teacher said that about 10

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D tương ứng với mỗi từ hoặc cụm từ gạch chân dưới đây cần sửa lại để được câu đúng. The teacher said that (A) about 10 children need (B) special (C) help in reading. (D) A. said thatB. needC. specialD. in reading Đáp án: B. need Lời…

  Xem thêm

 • Olga was about to say something about the end of the movie. He was stopped by his friends right then.

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D gần nghĩa nhất với câu sau: Olga was about to say something about the end of the movie. He was stopped by his friends right then. A. Hardly had Olga intended to say something about the end of the movie before he was stopped by his friends.B.…

  Xem thêm

 • Expect to V hay Ving? Bạn đã sử dụng 3 cấu trúc này chưa?

  Có phải bạn đang thắc mắc expect to V hay Ving, expect + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Vậy thì để mình trả lời cho câu hỏi “expect to V hay Ving” luôn nhé. Expect chỉ đi với dạng động từ là to V (to do sth). Tuy nhiên expect…

  Xem thêm

 • We all admire him…having

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: We all admire him __________ having changed both his attitude and behaviours towards the environmental issues. A. aboutB. forC. withD. at Đáp án: B. for Lời giải: Đối với từ admire ta có cấu trúc sau: Admire sb for…

  Xem thêm

 • At this time last night,…

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: At this time last night, she__________and he__________the newspaper. A. is cooking / is readingB. was cooking / was readingC. has cooked / is readingD. was cooking / read Đáp án: B. was cooking / was reading Lời giải: Ở đây ta có cụm từ…

  Xem thêm

 • Stop talking joe the teacher said

  Chuyển các câu sau sang thể gián tiếp: 21. “Stop talking, Joe,” the teacher said.  –> The teacher told Joe to stop talking. 22. “Be patient,” she said to him. –> She told him to be patient. 23. “Go to your room,” her father said to her. –> Her father told her to go to…

  Xem thêm

 • I will have finished my homework

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: __________________, I will have finished my homework.A. By the time you returnB. After you returnC. As soon as you returnD. At the time you return Đáp án: A. By the time you return Lời giải: Ta thấy vế sau là thì tương lai hoàn thành…

  Xem thêm

 • Next là dấu hiệu của thì nào? 3 thì có thể bạn sẽ nhầm lẫn

  Next là dấu hiệu của thì nào, next week, next summer…là dấu hiệu của thì nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Next là dấu hiệu của thì nào? Trong tiếng Anh thì next có nghĩa là “kế tiếp, sau, tới”…Đây là dấu hiệu của thì tương lai đơn. Vì vậy nếu…

  Xem thêm