Vocab

 • Prevent đi với giới từ gì: Chỉ 1 giới từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc prevent đi với giới từ gì, prevent from + gì, có đi với giới từ to hay không, cấu trúc prevent sb from doing sth sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Prevent đi với giới từ gì: from Trong tiếng Anh,…

  Xem thêm

 • Afford to V hay Ving: chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc afford to V hay Ving, afford đi với to V hay Ving, can’t afford + gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Afford là gì? Afford là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là “có khả năng chi trả cho cái gì đó” hoặc…

  Xem thêm

 • Keen đi với giới từ gì: 2 giới từ mà bạn cần biết

  Keen đi với giới từ gì, keen on + V gì, keen on + Ving hay to V, cấu trúc keen on sử dụng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Keen đi với giới từ gì: on Trong tiếng Anh thì keen có nghĩa là có hứng thú mãnh…

  Xem thêm

 • Make use of là gì: 4 từ đồng nghĩa mà bạn có thể biết

  Có phải bạn đang thắc mắc cụm từ make use of là gì, make (good, full…) use of something / somebody có nghĩa là gì trong tiếng Anh, make use of đồng nghĩa với những từ nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Make use of là gì? Trong tiếng Anh thì…

  Xem thêm

 • Find out là gì: 5 từ đồng nghĩa mà bạn có thể biết

  Có phải bạn đang thắc mắc find out là gì, cụm động từ (phrasal verb) find out đồng nghĩa với những từ nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Find out là gì? Trong tiếng Anh thì find out có nghĩa là “tìm hiểu” hoặc “phát hiện ra một điều gì đó.…

  Xem thêm

 • Get down là gì: 3 cách dùng mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc get down là gì, get down to sth (work, business) là gì, get sb down là gì? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Get down là gì? Trong tiếng Anh-Anh thì get down có nghĩa là rời khỏi bàn sau khi ăn xong (trẻ em). Ví…

  Xem thêm

 • Suggest to V hay Ving: Chỉ 1 cấu trúc mà bạn cần biết

  Có phải bạn đang thắc mắc suggest to V hay Ving, suggest + V gì, suggest + Ving nghĩa là gì, cấu trúc suggest sb doing sth có đúng không? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Suggest to V hay Ving? Trong tiếng Anh thì suggest có nghĩa là “đề xuất”, “gợi…

  Xem thêm

 • Aug là tháng mấy: 12 tháng tiếng Anh viết tắt cho bạn

  Aug là tháng mấy, Aug là viết tắt của tháng mấy trong tiếng Anh, nguồn gốc của từ này như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Aug là tháng mấy? Aug là viết tắt của từ August trong tiếng Anh có nghĩa là tháng Tám. Ví dụ: August is the…

  Xem thêm

 • Apr là tháng mấy: 12 tháng tiếng Anh viết tắt cho bạn

  Apr là tháng mấy, Apr là viết tắt của tháng mấy trong tiếng Anh? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Apr là tháng mấy? Apr là viết tắt của từ April có nghĩa là tháng Tư trong tiếng Anh. Ví dụ: In April, the cherry blossoms bloom in Japan, painting the landscape…

  Xem thêm

 • Avoid to V hay Ving: Chỉ 1 dạng từ mà bạn cần biết

  Avoid to V hay Ving, avoid + verb gì, phân biệt cách dùng avoid và prevent trong tiếng Anh như thế nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Avoid to V hay Ving Avoid trong tiếng Anh có nghĩa là tránh xa ai đó hoặc một cái gì đó. Có một số…

  Xem thêm