Account for là gì: 3 tr??ng h?p b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Account for là gì, t? ??ng ngh?a v?i account for là gì, account for trái ngh?a v?i t? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Account for là gì?

  C?m t? account for có khá nhi?u ngh?a. Sau ?ây là 3 cách dùng ph? bi?n nh?t mà b?n hay g?p.

  account for: gi?i thích ho?c báo cáo v? cái gì ?ó

  Khi b?n “account for” m?t s? ki?n, tình hu?ng ho?c hành ??ng, b?n ?ang gi?i thích nó ho?c báo cáo v? nó m?t cách chi ti?t ?? ng??i khác hi?u rõ h?n.

  Account for là gì
  Account for là gì?

  Ví d?:

  Please account for your absence from the meeting yesterday.

  (Hãy gi?i thích v? vi?c b?n v?ng m?t trong cu?c h?p hôm qua.)

  Xem thêm: Yesterday là thì gì: 9 câu h?i b?n th??ng g?p

  The student was asked to account for his poor performance on the exam.

  (H?c sinh ???c yêu c?u gi?i thích v? k?t qu? kém trong bài ki?m tra.)

  The project manager needs to account for the delay in the project timeline.

  (Qu?n lý d? án c?n ph?i báo cáo v? s? ch?m tr? trong k? ho?ch d? án.)

  account for: t?o ra gi?i thích cho ?i?u gì ?ó

  Khi b?n “account for” m?t hi?n t??ng, s? vi?c ho?c m?t ph?n ?ng, b?n ?ang c? g?ng tìm ra nguyên nhân ho?c gi?i thích t?i sao nó x?y ra.

  Ví d?:

  The sudden drop in sales can be accounted for by the economic recession.

  (S? gi?m bán ??t ng?t có th? gi?i thích b?i suy thoái kinh t?.)

  The scientists are trying to account for the unusual behavior of the animals in the wild.

  (Các nhà khoa h?c ?ang c? g?ng gi?i thích v? hành vi b?t th??ng c?a ??ng v?t trong t? nhiên.)

  The sudden surge in website traffic can be accounted for by the viral social media post.

  (S? t?ng tr??ng ??t ng?t trong l?u l??ng truy c?p trang web có th? gi?i thích b?i bài ??ng ???c viral trên m?ng xã h?i.)

  account for: chi?m t? l? ho?c ph?n tr?m c?a cái gì

  Khi m?t s? li?u ???c “accounted for,” nó ?? c?p ??n ph?n tr?m ho?c t? l? c?a cái ?ó trong t?ng th?.

  Xem thêm: Sort out là gì? 1 thành ng? thú v? có th? b?n s? thích

  Ví d?:

  The company’s profits account for 30% of the total market revenue.

  (L?i nhu?n c?a công ty chi?m 30% t?ng doanh thu th? tr??ng.)

  Renewable energy sources now account for 20% of the country’s total energy production.

  (Các ngu?n n?ng l??ng tái t?o hi?n nay chi?m 20% t?ng s?n xu?t n?ng l??ng c?a ??t n??c.)

  The company’s new product line is expected to account for a significant portion of its revenue growth.

  (Dòng s?n ph?m m?i c?a công ty ???c mong ??i ??s? chi?m m?t ph?n ?áng k? trong s? t?ng tr??ng doanh thu.)

  T? ??ng ngh?a v?i account for

  D??i ?ây là m?t s? t? ??ng ngh?a v?i account for. Tùy m?i cách dùng mà nó có t? ??ng ngh?a khác nhau.

  ExplainGi?i thích
  JustifyBào ch?a, bi?n minh
  ReportBáo cáo
  ClarifyLàm sáng t?, làm rõ
  RevealTi?t l?, ph?i bày
  Account for ??ng ngh?a

  T? trái ngh?a v?i account for

  T??ng t? ta có m?t s? t? trái ngh?a v?i account for mà b?n có th? tham kh?o nh? sau:

  ConfuseLàm r?i trí, làm b?i r?i
  HideChe gi?u, gi?u di?m
  IgnoreB? qua, l? ?i
  MisrepresentBi?n t??ng
  ConcealChe ??y, ?n gi?u
  Account for trái ngh?a

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua account for là gì, t? ??ng ngh?a v?i account for là gì, account for trái ngh?a v?i t? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *