Admit to V hay Ving: ch? 1 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Admit to V hay Ving, sau admit là to V hay Ving, admit + gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh thì admit có ngh?a là “th?a nh?n, thú nh?n”. Tuy nhiên d?ng ??ng t? sau admit h?i r?c r?i m?t chút.

  Admit to V hay Ving?

  N?u b?n ?ang th?c m?c admit to V hay Ving thì mình xin tr? l?i là sau admit luôn luôn là m?t Ving.

  Ta có c?u trúc sau:

  admit to Ving: th?a nh?n ?ã làm m?t ?i?u gì ?ó

  ?ây là c?u trúc ph? bi?n nh?t c?a t? admit. Có ngh?a là sau admit là gi?i t? to và m?t Ving.

  Tuy nhiên ?ôi khi b?n s? g?p c?u trúc admit + Ving c?ng mang ý ngh?a t??ng t? nh? admit to + Ving.

  Admit to V hay Ving
  Admit to V hay Ving

  Ví d?:

  She admitted to stealing the money from the cash register.

  (Cô ?y th?a nh?n ?ã l?y ti?n t? hòm ??ng ti?n.)

  He finally admitted to having cheated on the exam.

  (Cu?i cùng anh ?y th?a nh?n ?ã gian l?n trong bài ki?m tra.)

  They admitted to breaking the window while playing soccer.

  (H? th?a nh?n ?ã làm v? c?a s? trong lúc ch?i bóng ?á.)

  T?ng k?t admit to V hay Ving

  Tóm l?i sau t? admit luôn là m?t Ving. Nó có th? ?i kèm v?i gi?i t? to ho?c không nh?ng tr??ng h?p ?i kèm là ph? bi?n.

  Nh?ng sau t? admit không bao gi? là m?t to V c?.

  Xem thêm: Refuse to V hay Ving: ch? 1 d?ng t? này thôi

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua admit to V hay Ving, sau admit là to V hay Ving, admit + gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *