Advise to V hay Ving: 2 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Advise to V hay Ving, advise + verb gì, c?u trúc advise + somebody ???c s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh thì advise có ngh?a là “khuyên b?o”, “t? v?n”…Sau advise ta có các d?ng ??ng t? sau.

  Advise to V hay Ving?

  Sau advise ch? có m?t d?ng ??ng t? duy nh?t là Ving. Ta có c?u trúc sau:

  advise doing sth: khuyên làm gì ?ó

  Advise to V hay Ving
  Advise to V hay Ving?

  Ví d?:

  The doctor advised taking a break and getting some rest to recover from the illness.

  (Bác s? khuyên ngh? ng?i và l?y s?c ?? h?i ph?c sau c?n b?nh.)

  My friend advised reading more books to improve my vocabulary and language skills.

  (B?n tôi khuyên nên ??c nhi?u sách ?? c?i thi?n v?n t? v?ng và k? n?ng ngôn ng?.)

  The financial advisor advised investing in low-risk assets to preserve wealth.

  (Chuyên gia t? v?n tài chính khuyên nên ??u t? vào tài s?n có r?i ro th?p ?? b?o toàn tài s?n.)

  Tuy nhiên ta l?i có tr??ng h?p d??i ?ây.

  C?u trúc advise + somebody

  Khi advise theo sau b?i m?t tân ng? là sb thì ta có c?u trúc sau:

  advise sb to do sth = advise sb to V: khuyên b?o ai làm gì ?ó

  Nh? v?y n?u advise ?i kèm v?i sb thì sau advise là m?t to V.

  Xem thêm: Admit to V hay Ving: ch? 1 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

  Ví d?:

  The teacher advised the students to study regularly and complete their assignments on time.

  (Giáo viên khuyên h?c sinh nên h?c hành ch?m ch? và hoàn thành bài t?p ?úng h?n.)

  My mother advised me to eat more fruits and vegetables for a healthier diet.

  (M? tôi khuyên tôi nên ?n nhi?u hoa qu? và rau c? ?? có m?t ch? ?? ?n u?ng lành m?nh.)

  The travel agent advised the tourists to carry their passports and travel documents at all times.

  (Nhân viên ??i lý du l?ch khuyên khách du l?ch nên mang theo h? chi?u và gi?y t? du l?ch m?i lúc.)

  T?ng k?t advise to V hay Ving

  Tóm l?i sau advise là các d?ng ??ng t? sau:

  advise doing sthadvise + Ving
  advise sb to do sthadvise + to V
  Advise to V hay Ving?

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua advise to V hay Ving, advise + verb gì, c?u trúc advise + somebody ???c s? d?ng nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *