As if là gì: 2 cách dùng mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c as if là gì, look as if ngh?a là gì trong ti?ng Anh, as ifas though có dùng thay th? cho nhau ???c không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  As if là gì?

  As if là m?t liên t? (conjunction) có ngh?a là “nh? th?“, “nh? là” ho?c “gi?ng nh?“.

  As if ???c dùng ?? n?i hai m?nh ?? l?i v?i nhau, trong ?ó m?nh ?? sau as if di?n t? m?t s? so sánh, gi? ??nh ho?c ph?ng ?oán v? m?nh ?? tr??c.

  Ví d?:

  He looks as if he is angry.

  (Anh ?y trông nh? th? anh ?y ?ang t?c gi?n.)

  She talks as if she knows everything.

  (Cô ?y nói chuy?n nh? th? cô ?y bi?t t?t c? m?i th?.)

  They act as if they own the place.

  (H? c? x? nh? th? h? là ch? c?a n?i này.)

  C?u trúc và cách dùng as if

  As if có th? ???c dùng trong hai tr??ng h?p: khi di?n t? s? ki?n có th?t ho?c khi di?n t? tình hu?ng không có th?t.

  As if là gì
  As if là gì?

  As if di?n t? s? ki?n có th?t

  Khi as if di?n t? s? ki?n có th?t ? thì quá kh? ho?c hi?n t?i, chúng ta dùng c?u trúc:

  S + V + as if + S + V

  Ví d?:

  He looks as if he has a fever.

  (Anh ?y trông nh? th? anh ?y b? s?t.)

  She sounds as if she is crying.

  (Cô ?y nghe nh? th? cô ?y ?ang khóc.)

  They behave as if they were friends.

  (H? c? x? nh? th? h? là b?n.)

  As if di?n t? tình hu?ng không có th?t

  Khi as if di?n t? tình hu?ng không có th?t, chúng ta dùng c?u trúc:

  S + V + as if + S + V(2/ed)

  Ví d?:

  He talks as if he were rich.

  (Anh ?y nói chuy?n nh? th? anh ?y giàu.)

  She acts as if she had won the lottery.

  (Cô ?y c? x? nh? th? cô ?y ?ã trúng x? s?.)

  They pretend as if they didn’t know each other.

  (H? gi? v? nh? th? h? không bi?t nhau.)

  Xem thêm: Keep up with là gì: Ý ngh?a, cách dùng & 10 bài t?p

  M?t s? câu h?i liên quan as if là gì

  Look as if là gì?

  Look as if là m?t c?m ??ng t? có ngh?a là “trông nh? th?” ho?c “có v? nh?”. Look as if ???c dùng ?? di?n t? s? quan sát, nh?n xét ho?c phán ?oán v? ai ?ó ho?c cái gì ?ó.
  Ví d?:
  It looks as if it is going to rain. (Tr?i trông nh? th? s?p m?a.)
  She looks as if she is tired. (Cô ?y trông nh? th? cô ?y m?t.)
  He looks as if he doesn’t care. (Anh ?y trông nh? th? anh ?y không quan tâm.)

  Even if là gì?

  Even if là m?t liên t? có ngh?a là “dù cho”, “cho dù” ho?c “ngay c? khi”. Even if ???c dùng ?? di?n t? m?t ?i?u ki?n không thay ??i k?t qu? ho?c tình hu?ng.
  Ví d?:
  I will go to the party even if it rains. (Tôi s? ?i d? ti?c dù cho tr?i m?a.)
  She will love him even if he is poor. (Cô ?y s? yêu anh ?y cho dù anh ?y nghèo.)
  He will not give up even if he fails. (Anh ?y s? không b? cu?c ngay c? khi anh ?y th?t b?i.)

  As though là gì? So sánh as though và as if

  As though là m?t liên t? có ngh?a là “nh? th?”, “nh? là” ho?c “gi?ng nh?”. As though có cùng ngh?a và cách dùng v?i as if, và có th? ???c thay th? cho nhau trong h?u h?t các tr??ng h?p.
  Ví d?:
  He looks as though he is angry. = He looks as if he is angry. (Anh ?y trông nh? th? anh ?y ?ang t?c gi?n.)
  She talks as though she knows everything. = She talks as if she knows everything. (Cô ?y nói chuy?n nh? th? cô ?y bi?t t?t c? m?i th?.)
  They act as though they own the place. = They act as if they own the place. (H? c? x? nh? th? h? là ch? c?a n?i này.)

  Bài t?p as if là gì

  Bài t?p 1:

  Hãy vi?t l?i các câu sau s? d?ng c?u trúc as if.

  1. He seems very happy today.
  2. She is not a good singer but she sings like one.
  3. They are not married but they live like a married couple.
  4. He is not a doctor but he gives medical advice.
  5. She is not a teacher but she teaches English online.
  6. They are not rich but they spend money like crazy.
  7. He is not a student but he studies a lot.
  8. She is not a model but she poses like one.
  9. They are not friends but they hug each other.
  10. He is not a chef but he cooks very well.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. He looks as if he is very happy today.
  2. She sings as if she were a good singer.
  3. They live as if they were married.
  4. He gives medical advice as if he were a doctor.
  5. She teaches English online as if she were a teacher.
  6. They spend money as if they were rich.
  7. He studies a lot as if he were a student.
  8. She poses as if she were a model.
  9. They hug each other as if they were friends.
  10. He cooks as if he were a chef.

  T?ng k?t as if là gì

  V?y là các b?n ?ã hi?u rõ h?n v? c?m t? as if là gì và cách dùng as if trong ti?ng Anh r?i ?úng không?

  As if là m?t c?m t? r?t hay và h?u ích ?? di?n t? s? so sánh, gi? ??nh ho?c ph?ng ?oán trong ti?ng Anh.

  Hãy c? g?ng áp d?ng as if vào giao ti?p và vi?t lách c?a mình nhé!

  Chúc b?n h?c t?t!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *