Aware ?i v?i gi?i t? gì: duy nh?t 1 gi?i t? b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Aware ?i v?i gi?i t? gì, aware of + gì, c?u trúc be aware of s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh thì aware là m?t tính t? có ngh?a là có nh?n th?c, hi?u bi?t ho?c nh?n ra m?t ?i?u gì ?ó.

  Danh t? c?a awarea là awareness có ngh?a là “s? nh?n th?c”, “s? hi?u bi?t”, “s? quan tâm”…v? m?t v?n ?? nào ?ó.

  Xem thêm: Awareness ?i v?i gi?i t? gì: ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Aware ch? ?i v?i m?t gi?i t? duy nh?t.

  Aware ?i v?i gi?i t? gì?

  Nh? mình ?ã nói ? trên, aware ch? ?i v?i m?t gi?i t? duy nh?t là gi?i t? of. Ta có c?u trúc sau:

  be aware of sth: nh?n ra ?i?u gì ?ó

  Aware ?i v?i gi?i t? gì
  Aware ?i v?i gi?i t? gì?

  Ví d?:

  As a responsible traveler, he was always aware of the local customs and traditions when visiting foreign countries.

  (Là m?t du khách có trách nhi?m, anh ta luôn nh?n th?c v? phong t?c và truy?n th?ng ??a ph??ng khi ?i du l?ch n??c ngoài.)

  She wasn’t aware of her own singing talent until her friends encouraged her to audition for a talent show.

  (Cô ?y không nh?n ra tài n?ng ca hát c?a mình cho ??n khi ???c b?n bè khuy?n khích tham gia show di?n tìm ki?m tài n?ng.)

  The ancient civilization was remarkably aware of astronomy and had developed sophisticated methods to track celestial events.

  (N?n v?n minh c? ??i ?ã có nh?ng hi?u bi?t ?áng k? v? thiên v?n h?c và ?ã phát tri?n các ph??ng pháp tinh vi ?? theo dõi các s? ki?n x?y ra trên b?u tr?i.)

  Ngoài c?u trúc be aware of sth nh? ? trên ta còn có các c?u trúc khác nh?:

  make sb aware of sth: làm cho ai ?ó nh?n th?c v? ?i?u gì ?ó

  Xem thêm: Excited ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Ví d?:

  The company launched an extensive advertising campaign to make consumers aware of their new product.

  (Công ty ?ã tri?n khai m?t chi?n d?ch qu?ng cáo toàn di?n ?? làm cho ng??i tiêu dùng nh?n th?c v? s?n ph?m m?i c?a h?.)

  T?ng k?t aware ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i aware ch? ?i v?i m?t gi?i t? duy nh?t là of. Ta có các c?u trúc ph? bi?n là be aware of sth ho?c make sb aware of sth.

  Sau aware of là m?t danh t?/c?m danh t? ho?c m?t m?nh ??.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua aware ?i v?i gi?i t? gì, aware of + gì, c?u trúc be aware of s? d?ng nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *