Awareness ?i v?i gi?i t? gì: ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Awareness ?i v?i gi?i t? gì, raise awareness ?i v?i gi?i t? gì, raise awareness of hay about? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh thì awareness là m?t danh t? có ngh?a là “s? nh?n th?c”, “s? hi?u bi?t” ho?c m?i quan tâm v? m?t v?n ?? nào ?ó.

  Danh t?Tính t?
  awarenessaware
  unaware
  Aware là lo?i t? gì?

  Xem thêm: Aware ?i v?i gi?i t? gì: duy nh?t 1 gi?i t? b?n c?n bi?t

  Awareness ?i v?i gi?i t? gì: of

  C?ng gi?ng nh? aware thì awareness c?ng ?i v?i gi?i t? of trong c?u trúc là:

  awareness of sth: s? nh?n th?c v? m?t ?i?u gì ?ó

  Awareness ?i v?i gi?i t? gì
  Awareness ?i v?i gi?i t? gì?

  Ví d?:

  The workshop aimed to raise awareness of the importance of recycling in our daily lives.

  (Bu?i h?i th?o nh?m m?c tiêu nâng cao nh?n th?c v? t?m quan tr?ng c?a vi?c tái ch? trong cu?c s?ng hàng ngày.)

  The government launched a campaign to increase public awareness of the risks of smoking.

  (Chính ph? ?ã phát ??ng m?t chi?n d?ch nh?m nâng cao nh?n th?c c?a ng??i dân v? nh?ng r?i ro c?a vi?c hút thu?c.)

  Ngoài ra thì các t? nh? raise/heighten/increase c?ng ?i v?i c?u trúc này luôn t?c là raise awareness of sth có ngh?a là nâng cao s? nh?n th?c v? m?t ?i?u gì ?ó.

  Ví d?:

  The documentary aimed to raise awareness of the plight of endangered species and the need for wildlife conservation.

  (B? phim tài li?u nh?m m?c ?ích nâng cao nh?n th?c v? tình tr?ng ?áng lo ng?i c?a các loài ?ang b? ?e d?a và s? c?n thi?t c?a vi?c b?o t?n ??ng v?t hoang dã.)

  Awareness ?i v?i gi?i t? gì: about

  Khi ?i v?i gi?i t? about thì awareness có ngh?a là quan tâm v? m?t v?n ?? riêng bi?t nào ?ó.

  Ta có c?u trúc sau:

  awareness about sth: quan tâm v? m?t ?i?u gì ?ó

  Ví d?:

  The seminar provided awareness about the risks of online identity theft and ways to protect personal information.

  (Bu?i h?i th?o ?ã cung c?p s? quan tâm v? nh?ng r?i ro c?a vi?c m?t danh tính tr?c tuy?n và cách b?o v? thông tin cá nhân.)

  The conference aims to increase awareness about the importance of gender equality and women’s rights.

  (H?i ngh? nh?m m?c tiêu nâng cao nh?n th?c v? t?m quan tr?ng c?a bình ??ng gi?i và quy?n c?a ph? n?.)

  T??ng t? nh? ? trên thì t? raise awareness c?ng ?i v?i gi?i t? about nhé! Ta có c?u trúc raise awareness about sth.

  T?ng k?t awareness ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i thì awareness ?i v?i gi?i t? ofabout là ch? y?u.

  Ngoài ?i v?i ofabout thì awareness còn ?i v?i gi?i t? among n?a nh?ng khá ít g?p nên mình không ?? c?p ? ?ây.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua awareness ?i v?i gi?i t? gì, raise awareness ?i v?i gi?i t? gì, raise awareness of hay about.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *