B?ng ??ng t? b?t quy t?c: 360 t? b?t quy t?c thông d?ng

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Mình xin t?ng h?p l?i b?ng ??ng t? b?t quy t?c 360 t? th??ng g?p nh?t.

  B?ng ??ng t? b?t quy t?c
  B?ng ??ng t? b?t quy t?c

  B?ng ??ng t? b?t quy t?c:

  STTNguyên th?Quá kh?QK phân t?Ngh?a
  1abideabode/abidedabode/abidedl?u trú, l?u l?i
  2arisearosearisenphát sinh
  3awakeawokeawoken?ánh th?c, th?c
  4backslidebackslidbackslidden
  backslid
  tái ph?m
  5bewas/werebeenthì, là, b?, ?
  6bearborebornemang, ch?u ??ng
  7beatbeatbeaten/beat?ánh, ??p
  8becomebecamebecometr? nên
  9befallbefellbefallenx?y ??n
  10beginbeganbegunb?t ??u
  11beholdbeheldbeheldng?m nhìn
  12bendbentbentb? cong
  13besetbesetbesetbao quanh
  14bespeakbespokebespokench?ng t?
  15betbet/bettedbet/betted ?ánh c??c, cá c??c
  16bidbidbidtr? giá
  17bindboundboundbu?c, trói
  18bitebitbittenc?n
  19bleedbledbledch?y máu
  20blowblewblownth?i
  21breakbrokebrokenlàm v?
  22breedbredbrednuôi, d?y d?
  23bringbroughtbroughtmang ??n
  24broadcastbroadcastbroadcastphát thanh
  25browbeatbrowbeatbrowbeaten
  browbeat
  ?e n?t, h?m d?a
  26buildbuiltbuiltxây d?ng
  27burnburnt/burnedburnt/burned??t, cháy
  28burstburstburstn? tung, v? òa (khóc)
  29bustbusted/bustbusted/bustlàm b?, làm v?
  30buyboughtboughtmua
  31castcastcastném, tung
  32catchcaughtcaughtb?t, ch?p
  33chidechid/chidedchid
  chidden
  chided
  m?ng, ch?i
  34choosechosechosenl?a ch?n
  35cleaveclove/cleft/cleavedcloven
  cleft
  cleaved
  ch?, tách ?ôi
  36cleaveclavecleaveddính ch?t
  37clingclungclungbám vào, dính vào
  38clotheclothed/clad clothed/cladche ph?
  39comecamecome??n, ?i ??n
  40costcostcostcó giá là
  41creepcreptcrept bò, tr??n
  42crossbreedcrossbredcrossbredcho lai gi?ng
  43crowcrew/crewedcrowedgáy (gà)
  44cutcutcutc?t, ch?t
  45daydreamdaydreamed
  daydreamt 
  daydreamed
  daydreamt
  ngh? v?n v?
  m? m?ng
  46dealdealtdealtgiao thi?p
  47digdugdug?ào
  48disprovedisproveddisproved
  disproven 
  bác b?
  49divedove/diveddivedl?n, lao xu?ng
  50dodiddonelàm
  51drawdrewdrawnv?, kéo
  52dreamdreamt
  dreamed
  dreamt
  dreamed
  m? th?y
  53drinkdrankdrunku?ng
  54drivedrovedrivenlái xe
  55dwelldweltdwelttrú ng?, ?
  56eatateeaten?n
  57fallfellfallenngã, r?i
  58feedfedfedcho ?n, ?n, nuôi
  59feelfeltfeltc?m th?y
  60fightfoughtfoughtchi?n ??u
  61findfoundfoundtìm th?y, th?y
  62fitfitted/fitfitted/fitlàm cho v?a, làm cho h?p
  63fleefledfledch?y tr?n
  64flingflungflungtung, qu?ng
  65flyflewflownbay
  66forbearforboreforbornenh?n
  67forbidforbade
  forbad
  forbiddenc?m, c?m ?oán
  68forecastforecast
  forecasted
  forecast
  forecasted
  tiên ?oán
  69forego (also forgo)forewentforegoneb?, kiêng
  70foreseeforesawforseenth?y tr??c
  71foretellforetoldforetold?oán tr??c
  72forgetforgotforgottenquên
  73forgiveforgaveforgiventha th?
  74forsakeforsookforsakenru?ng b?
  75freezefrozefrozen(làm) ?ông l?i
  76frostbitefrostbitfrostbittenb?ng l?nh
  77getgotgot/gottencó ???c
  78gildgilt/gildedgilt/gildedm? vàng
  79girdgirt/girdedgirt/girded?eo vào
  80givegavegivencho
  81gowentgone?i
  82grindgroundgroundnghi?n, xay
  83growgrewgrownm?c, tr?ng
  84hand-feedhand-fedhand-fedcho ?n b?ng tay
  85handwritehandwrotehandwrittenvi?t tay
  86hanghunghungmóc lên, treo lên
  87havehadhad
  88hearheardheardnghe
  89heavehove/heavedhove/heavedtr?c lên
  90hewhewedhewn/hewedch?t, ??n
  91hidehidhiddengi?u, tr?n, n?p
  92hithithit??ng, ch?m
  93hurthurthurtlàm ?au
  94inbreedinbredinbredlai gi?ng c?n huy?t
  95inlayinlaidinlaidc?n, kh?m
  96inputinputinput??a vào
  97insetinsetinsetdát, ghép
  98interbreedinterbredinterbredgiao ph?i, lai gi?ng
  99interweaveinterwove
  interweaved
  interwoven
  interweaved
  tr?n l?n, xen l?n
  100interwindinterwoundinterwoundcu?n vào, qu?n vào
  101jerry-buildjerry-builtjerry-builtxây d?ng c?u th?
  102keepkeptkeptgi?
  103kneelknelt/kneeledknelt/kneeledqu?
  104knitknit/knittedknit/knitted?an
  105knowknewknownbi?t, quen bi?t
  106laylaidlaid??t, ??
  107leadledledd?n d?t, lãnh ??o
  108leanleaned/leant leaned/leant d?a, t?a
  109leapleaptleaptnh?y, nh?y qua
  110learnlearnt/learnedlearnt/learnedh?c, ???c bi?t
  111leaveleftleftra ?i, ?? l?i
  112lendlentlentcho m??n
  113letletletcho phép, ?? cho
  114lielaylainn?m
  115lightlit/lightedlit/lightedth?p sáng
  116lip-readlip-readlip-readm?p máy (môi)
  117loselostlostlàm m?t, m?t
  118makemademadech? t?o, s?n xu?t
  119meanmeantmeantcó ngh?a là
  120meetmetmetg?p m?t
  121miscastmiscastmiscastch?n vai ?óng không h?p
  122misdealmisdealtmisdealtchia l?n bài, chia bài sai
  123misdomisdidmisdoneph?m l?i
  124mishearmisheardmisheardnghe nh?m
  125mislaymislaidmislaid?? l?c m?t
  126misleadmisledmisledlàm l?c ???ng
  127mislearnmislearned
  mislearnt
  mislearned
  mislearnt
  h?c nh?m
  128misreadmisreadmisread??c sai
  129missetmissetmisset ??t sai ch?
  130misspeakmisspokemisspokennói sai
  131misspellmisspeltmisspeltvi?t sai (chính t?)
  132misspendmisspentmisspenttiêu phí, b? phí
  133mistakemistookmistakenph?m l?i, l?m l?n
  134misteachmistaughtmistaughtd?y sai
  135misunderstandmisunderstoodmisunderstoodhi?u l?m
  136miswritemiswrotemiswrittenvi?t sai
  137mowmowedmown/mowedc?t c?
  138offsetoffsetoffset??n bù
  139outbidoutbidoutbidtr? h?n giá
  140outbreedoutbredoutbredgiao ph?i xa
  141outdooutdidoutdonelàm gi?i h?n
  142outdrawoutdrewoutdrawnrút súng ra nhanh h?n
  143outdrinkoutdrankoutdrunku?ng quá chén
  144outdriveoutdroveoutdrivenlái nhanh h?n
  145outfightoutfoughtoutfought?ánh gi?i h?n
  146outflyoutflewoutflownbay cao/xa h?n
  147outgrowoutgrewoutgrownl?n nhanh h?n
  148outleapoutleaped
  outleapt 
  outleaped
  outleapt
  nh?y cao/xa h?n
  149outlieoutliedoutliednói d?i
  150outputoutputoutputcho ra (d? ki?n)
  151outrideoutrodeoutriddenc??i ng?a gi?i h?n
  152outrunoutranoutrunch?y nhanh h?n, v??t giá
  153outselloutsoldoutsoldbán nhanh h?n
  154outshineoutshined
  outshone 
  outshined
  outshone
  sáng h?n, r?ng r? h?n
  155outshootoutshotoutshot b?n gi?i h?n, n?y m?m, m?c
  156outsingoutsangoutsunghát hay h?n
  157outsitoutsatoutsatng?i lâu h?n
  158outsleepoutsleptoutsleptng? lâu/mu?n h?n
  159outsmelloutsmelled
  outsmelt 
  outsmelled
  outsmelt
  khám phá, ?ánh h?i, s?c mùi
  160outspeakoutspokeoutspoken nói nhi?u/dài/to h?n
  161outspeedoutspedoutsped?i/ch?y nhanh h?n
  162outspendoutspentoutspenttiêu ti?n nhi?u h?n
  163outswearoutsworeoutswornnguy?n r?a nhi?u h?n
  164outswimoutswamoutswumb?i gi?i h?n
  165outthinkoutthoughtoutthoughtsuy ngh? nhanh h?n
  166outthrowoutthrewoutthrownném nhanh h?n
  167outwriteoutwroteoutwrittenvi?t nhanh h?n
  168overbidoverbidoverbidtr? giá/b? th?u cao h?n
  169overbreedoverbredoverbrednuôi quá nhi?u
  170overbuildoverbuiltoverbuiltxây quá nhi?u
  171overbuyoverboughtoverboughtmua quá nhi?u
  172overcomeovercameovercomekh?c ph?c, v??t qua
  173overdooverdidoverdonedùng quá m?c, làm quá
  174overdrawoverdrewoverdrawnrút quá s? ti?n, phóng ??i
  175overdrinkoverdrankoverdrunku?ng quá nhi?u
  176overeatoverateovereaten?n quá nhi?u
  177overfeedoverfedoverfedcho ?n quá m?c
  178overflyoverflewoverflownbay qua
  179overhangoverhungoverhungnhô lên trên, treo l? l?ng
  180overhearoverheardoverheardnghe tr?m
  181overlayoverlaidoverlaidph? lên
  182overpayoverpaidoverpaidtr? quá ti?n
  183overrideoverrodeoverriddenl?m quy?n
  184overrunoverranoverruntràn ng?p
  185overseeoversawoverseentrông nom
  186overselloversoldoversoldbán quá m?c
  187oversewoversewedoversewn
  oversewed
  may n?i v?t
  188overshootovershotovershot?i quá ?ích
  189oversleepoversleptoversleptng? quên
  190overspeakoverspokeoverspokennói quá nhi?u, nói l?n át
  191overspendoverspentoverspenttiêu quá l?
  192overspilloverspilled
  overspilt
  overspilled
  overspilt
  ??, làm tràn
  193overtakeovertookovertaken?u?i b?t k?p
  194overthinkoverthoughtoverthoughtngh? quá nhi?u
  195overthrowoverthrewoverthrownl?t ??
  196overwindoverwoundoverwoundlên dây (??ng h?) quá ch?t
  197overwriteoverwroteoverwrittenvi?t quá dài, vi?t ?è lên
  198partakepartookpartakentham gia, d? ph?n
  199paypaidpaidtr? (ti?n)
  200pleadpleaded/pledpleaded/pledbào ch?a, bi?n h?
  201prebuildprebuiltprebuiltlàm nhà ti?n ch?
  202predopredidpredonelàm tr??c
  203premakepremadepremadelàm tr??c
  204prepayprepaidprepaidtr? tr??c
  205presellpresoldpresoldbán tr??c th?i gian rao báo
  206presetpresetpresetthi?t l?p s?n, cài ??t s?n
  207preshrinkpreshrankpreshrunkngâm cho v?i co tr??c khi may
  208proofreadproofreadproofread??c b?n th?o tr??c khi in
  209proveprovedproven/provedch?ng minh
  210putputput??t, ??
  211quick-freezequick-frozequick-frozenk?t ?ông nhanh
  212quitquit/quitted quit/quittedb?
  213readread read??c
  214reawakereawokereawaken?ánh th?c 1 l?n n?a
  215rebidrebidrebidtr? giá, b? th?u
  216rebindreboundreboundbu?c l?i, ?óng l?i
  217rebroadcastrebroadcast
  rebroadcasted
  rebroadcast
  rebroadcasted
  c? tuy?t, kh??c t?
  218rebuildrebuiltrebuiltxây d?ng l?i
  219recastrecastrecast?úc l?i
  220recutrecutrecutc?t l?i, b?m
  221redealredealtredealtphát bài l?i
  222redoredidredonelàm l?i
  223redrawredrewredrawnkéo ng??c l?i
  224refitrefitted/refit refitted/refitlu?n, x?
  225regrindregroundregroundmài s?c l?i
  226regrowregrewregrowntr?ng l?i
  227rehangrehungrehungtreo l?i
  228rehearreheardreheardnghe trình bày l?i 
  229reknitreknitted/reknitreknitted/reknit?an l?i
  230relayrelaidrelaid??t l?i
  231relay relayedrelayedtruy?n âm l?i
  232relearnrelearned
  relearnt
  relearned
  relearnt 
  h?c l?i
  233relightrelit/relightedrelit/relightedth?p sáng l?i
  234remakeremaderemadelàm l?i, ch? t?o l?i
  235rendrentrentto?c ra, xé
  236repayrepaidrepaidhoàn ti?n l?i
  237rereadrereadreread??c l?i
  238rerunreranrerunchi?u l?i, phát l?i
  239resellresoldresoldbán l?i
  240resendresentresentg?i l?i
  241resetresetreset??t l?i, l?p l?i
  242resewresewedresewn/resewedmay/khâu l?i
  243retakeretookretakenchi?m l?i, tái chi?m
  244reteachretaughtretaughtd?y l?i
  245retearretoreretornkhóc l?i
  246retellretoldretoldk? l?i
  247rethinkrethoughtrethoughtsuy tính l?i
  248retreadretreadretreadl?i gi?m/??p lên
  249retrofitretrofitted
  retrofit 
  retrofitted
  retrofit
  trang b? thêm nh?ng b? ph?n m?i
  250rewakerewoke
  rewaked
  rewaken
  rewaked 
  ?ánh th?c l?i
  251rewearreworerewornm?c l?i
  252reweaverewove
  reweaved
  rewoven
  reweaved
  d?t l?i
  253rewedrewed
  rewedded
  rewed
  rewedded
  k?t hôn l?i
  254rewetrewet
  rewetted
  rewet
  rewetted
  làm ??t l?i
  255rewinrewonrewonth?ng l?i
  256rewindrewoundrewoundcu?n l?i, lên dây l?i
  257rewriterewroterewrittenvi?t l?i
  258ridridridgi?i thoát
  259rideroderiddenc??i
  260ringrangrungrung chuông
  261riseroserisen??ng d?y, m?c
  262roughcastroughcastroughcastt?o hình ph?ng ch?ng 
  263runranrunch?y
  264sand-castsand-castsand-cast?úc b?ng khuôn cát
  265sawsawedsawnc?a
  266saysaidsaidnói
  267seesawseennhìn th?y
  268seeksoughtsoughttìm ki?m
  269sellsoldsoldbán
  270sendsentsentg?i
  271setsetset??t, thi?t l?p
  272sewsewedsewn/sewedmay
  273shakeshookshakenlay, l?c
  274shaveshavedshaved/shavenc?o (râu, m?t)
  275shearshearedshornxén lông (c?u)
  276shedshedshedr?i, r?ng
  277shineshoneshonechi?u sáng
  278shitshit/shat/shittedshit/shat/shitted?i ??i ti?n
  279shootshotshotb?n
  280showshowedshown/showedcho xem
  281shrinkshrankshrunkco rút
  282shutshutshut?óng l?i
  283sight-readsight-readsight-readch?i ho?c hát mà ch? m?i nghe l?n ??u
  284singsangsungca hát
  285sinksanksunkchìm, l?n
  286sitsatsatng?i
  287slayslewslainsát h?i, gi?t h?i
  288sleepsleptsleptng?
  289slideslidslidtr??t, l??t
  290slingslungslungném m?nh
  291slinkslunkslunkl?n ?i
  292slitslitslitr?ch, kh?a
  293smellsmeltsmeltng?i
  294smitesmotesmitten??p m?nh
  295sneaksneaked/snucksneaked/snucktr?n, lén
  296speakspokespokennói
  298speedsped/speededsped/speededch?y v?t
  299spellspelt/spelledspelt/spelled?ánh v?n
  300spendspentspenttiêu xài
  301spillspilt/spilledspilt/spilledtràn, ?? ra
  302spinspun/spanspunquay s?i
  303spoilspoilt/spoiledspoilt/spoiledlàm h?ng
  304spreadspreadspreadlan truy?n
  305standstoodstood??ng
  305stealstolestolen?ánh c?p
  306stickstuckstuckghim vào, ?ính
  307stingstungstungchâm, chích, ??t
  308stinkstunk/stankstunkb?c mùi hôi
  309stridestrodestriddenb??c s?i
  310strikestruckstruck?ánh ??p
  311stringstrungstrungg?n dây vào
  312sunburnsunburned
  sunburnt 
  sunburned
  sunburnt
  cháy n?ng
  313swearsworesworntuyên th?, th? th?t
  314sweatsweat/sweatedsweat/sweated ?? m? hôi
  315sweepsweptsweptquét
  316swellswelledswollen/swelledph?ng, s?ng
  317swimswamswumb?i l?i
  318swingswungswung?ong ??a
  319taketooktakenc?m, l?y
  320teachtaughttaughtd?y, gi?ng d?y
  321teartoretornxé, rách
  322telecasttelecasttelecastphát ?i b?ng truy?n hình
  323telltoldtoldk?, b?o
  324thinkthoughtthoughtsuy ngh?
  325throwthrewthrownném, li?ng
  326thrustthrustthrustth?c, nh?n
  327treadtrodtrodden/trodgi?m, ??p
  328typewritetypewrotetypewritten?ánh máy
  329unbendunbentunbentlàm th?ng l?i
  330unbindunboundunboundm?, tháo ra
  331unclotheunclothed
  unclad 
  unclothed
  unclad
  c?i áo, l?t tr?n
  332undercutundercutundercutra giá r? h?n
  333underfeedunderfedunderfedcho ?n ?ói, thi?u ?n
  334undergounderwentundergonekinh qua
  335underlieunderlayunderlainn?m d??i
  336understandunderstoodunderstoodhi?u
  337undertakeundertookundertaken??m nh?n
  338underwriteunderwroteunderwrittenb?o hi?m
  339undoundidundonetháo ra
  340unfreezeunfrozeunfrozenlàm tan ?ông
  341unhangunhungunhungh? xu?ng, b? xu?ng
  342unhideunhidunhiddenhi?n th?, không ?n
  343unlearnunlearned
  unlearnt 
  unlearned
  unlearnt
  g?t b?, quên
  344unspinunspununspunquay ng??c
  345unwindunwoundunwoundtháo ra
  346upholdupheldupheld?ng h?
  347upsetupsetupset?ánh ??, l?t ??
  348wakewoke/wakedwoken/wakedth?c gi?c
  349wearworewornm?c
  350wedwed/weddedwed/weddedk?t hôn
  351weepweptweptkhóc
  352wetwet/wettedwet/wettedlàm ??t
  353winwonwonth?ng, chi?n th?ng
  354windwoundwoundqu?n
  355withdrawwithdrewwithdrawnrút lui
  356withholdwithheldwithheldt? kh??c
  357withstandwithstoodwithstoodc?m c?
  358workworkedworkedrèn, nhào n?n (??t)
  359wringwrungwrungv?n, si?t ch?t
  360writewrotewrittenvi?t
  B?ng ??ng t? b?t quy t?c

  Xem thêm: B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 9 b?n c?n nh?

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua b?ng ??ng t? b?t quy t?c v?i 360 ??ng t? b?t quy t?c thông d?ng nh?t.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *