Call it a day là gì: 2 cách dùng b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Call it a day là gì, let’s call it a day là gì, call it a night là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Call it a day là gì?

  Thành ng? Call it a day có ngh?a là quy?t ??nh ho?c ??ng ý d?ng làm m?t vi?c gì ?ó.

  Call it a day là gì
  Call it a day là gì?

  Ví d?:

  I think the time has now come when we’ll simply have to call it a day.

  (Tôi ngh? ?ã ??n lúc chúng ta nên d?ng l?i thôi.)

  We’ve been trying to fix the computer for hours, but it seems like a lost cause. I think it’s time to call it a day and seek professional help.

  (Chúng tôi ?ã c? g?ng s?a máy tính m?y ti?ng r?i nh?ng ch?c là không s?a ???c. Tôi ngh? là nên d?ng l?i và g?i th? ??n.)

  As the CEO of the company for many years, Jane felt that it was time to call it a day and hand over the reins to a new leader.

  (Là CEO c?a công ty trong nhi?u n?m, Jane c?m th?y ?ã ??n lúc ngh? ng?i và chuy?n giao trách nhi?m cho m?t ng??i lãnh ??o m?i.)

  After devoting his life to medical research, the renowned scientist decided to call it a day and focus on spending time with his family.

  (Sau khi c?ng hi?n c? ??i cho nghiên c?u y h?c, nhà khoa h?c n?i ti?ng quy?t ??nh ngh? ng?i và dành th?i gian cho gia ?ình.)

  C?m t? call it a day trong c?u trúc let’s call it a day c?ng mang ý ngh?a t??ng t? có ngh?a là chúng ta hãy d?ng l?i…

  Ví d?:

  The weather doesn’t seem to be improving, and the rain is getting heavier. Let’s call it a day and go back home before it becomes too difficult to travel.

  (Th?i ti?t d??ng nh? không t?t h?n và m?a ?ang tr? nên n?ng h?t. Chúng ta hãy d?ng l?i và tr? v? nhà tr??c khi vi?c di chuy?n tr? nên quá khó kh?n.)

  Call it a night là gì?

  Call it a night có ngh?a là d?ng l?i vi?c mà b?n ?ang làm bu?i t?i hay ban ?êm, th??ng là ?? ?i ng?.

  Xem thêm: Circle the odd one out ngh?a là gì? Hi?u ngay qua 3 ví d?

  Ví d?:

  It’s getting late, and I have an early morning tomorrow. I should call it a night and get some rest.

  (Gi? ?ã mu?n và ngày mai tôi ph?i d?y s?m. Tôi nên d?ng l?i và ngh? ng?i thôi.)

  The party was fun, but I have work tomorrow, so I need to call it a night and head home.

  (B?a ti?c th?t vui nh?ng ngày mai tôi có công vi?c nên tôi c?n d?ng l?i và v? nhà.)

  After watching a few episodes of the TV series, they decided to call it a night and go to bed.

  (Sau khi xem vài t?p phim trong lo?t phim truy?n hình, h? quy?t ??nh d?ng l?i và ?i ng?.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua thành ng? call it a day là gì, let’s call it a day là gì, call it a night là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *