Carry away là gì: ch? 3 phút b?n thành th?o cách dùng

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Carry away là gì, get carried away là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Carry away là gì?

  Trong th?c t? carry away không ??ng m?t mình mà k?t h?p v?i t? be/get ?? t?o nên thành ng?:

  be/get carried away: quá ph?n khích ho?c m?t ki?m soát c?m xúc…

  Carry away là gì
  Carry away là gì?

  Ví d?:

  I got carried away by his enthusiasm.

  (Tôi b? lôi cu?n b?i s? nhi?t tình c?a anh ?y.)

  During the concert, the crowd got carried away by the energetic performance of the band and began cheering wildly.

  (Trong su?t s? ki?n âm nh?c, ?ám ?ông ?ã b? cu?n theo màn trình di?n ??y n?ng l??ng c?a ban nh?c và b?t ??u c? v? cu?ng nhi?t.)

  Sarah got carried away with her shopping spree and ended up buying way more than she had planned.

  (Sarah ?ã ph?n khích mua s?m quá ?à và cu?i cùng ?ã mua nhi?u h?n nhi?u so v?i k? ho?ch ban ??u.)

  The children got carried away playing in the park and lost track of time.

  (Các em nh? ph?n khích ch?i ?ùa ? công viên và ?ã quên m?t th?i gian.)

  T?ng k?t carry away là gì

  Tóm l?i carry away không ??ng m?t mình mà k?t h?p v?i t? be/get ?? t?o nên thành ng? be/get carried away có ngh?a là quá ph?n khích ho?c m?t ki?m soát c?m xúc vì m?t ?i?u gì ?ó.

  Ngoài ?i v?i t? away nh? ? trên, carry còn ?i v?i r?t nhi?u t? khác t?o nên các c?m t? nh? carry on (ti?p t?c), carry over (chuy?n sang, lùi l?i), carry off (thành công trong vi?c làm gì ?ó)…

  Xem thêm: Carry on là gì? 3 cách dùng mà b?n c?n bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua carry away là gì trong thành ng? be/get carried away cùng m?t s? t? th??ng ?i sau t? carry.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *