Complain là gì? 3 cách dùng mà b?n hay g?p nh?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Complain là gì, can’t complain là gì, complain bitterly là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Complain là gì?

  Trong ti?ng Anh thì ??ng t? complain có ngh?a là “phàn nàn, than phi?n, kêu ca…”

  Danh t? c?a complaincomplaint.

  Xem thêm: Complaint là gì: 3 cách dùng ph? bi?n

  Complain là gì
  Complain là gì?

  Ví d?:

  I’m going to complain to the manager about the poor service at this restaurant.

  (Tôi s? phàn nàn v?i qu?n lý v? d?ch v? kém t?i nhà hàng này.)

  She constantly complains about her noisy neighbors.

  (Cô ?y liên t?c phàn nàn v? nh?ng ng??i hàng xóm ?n ào.)

  Don’t just complain about the problem; try to find a solution.

  (??ng ch? phàn nàn v? v?n ??; hãy c? g?ng tìm m?t gi?i pháp.)

  Can’t complain là gì?

  Can’t complain có ngh?a là “không th? phàn nàn gì h?n”. Ý nói là b?n hài lòng v?i vi?c gì ?ó nên không có gì ?? phàn nàn c?.

  Xem thêm: Take on là gì: 3 cách dùng mà b?n nên bi?t

  Ví d?:

  I can’t complain about the weather today; it’s absolutely beautiful.

  (Tôi không th? phàn nàn v? th?i ti?t hôm nay; nó th?t tuy?t ??p.)

  The hotel upgraded our room for free, so we can’t complain about that.

  (Khách s?n nâng c?p phòng cho chúng tôi mi?n phí, vì v?y chúng tôi không th? phàn nàn gì h?n v? ?i?u ?ó.)

  With such supportive friends, she really can’t complain about her social life.

  (V?i nh?ng ng??i b?n ?ng h? nh? v?y, cô ?y th?c s? không th? phàn nàn gì h?n v? cu?c s?ng xã h?i c?a mình.)

  Complain bitterly là gì?

  Complain bitterly có ngh?a là “phàn nàn m?t cách gay g?t” v? m?t ?i?u gì ?ó. Tr?ng t? bitterly ??ng sau b? ngh?a cho ??ng t? complain.

  Xem thêm: Complain ?i v?i gi?i t? gì: 3 gi?i t? b?n c?n bi?t

  Ví d?:

  Despite the hotel’s attempts to rectify the issue, the guest still complained bitterly about the noisy construction nearby.

  (M?c dù khách s?n ?ã c? g?ng kh?c ph?c v?n ??, khách v?n phàn nàn gay g?t v? ti?ng ?n t? công trình xây d?ng g?n ?ó.)

  The residents of the neighborhood complained bitterly about the constant power outages during the summer heatwave.

  (C? dân trong khu v?c phàn nàn gay g?t v? tình tr?ng m?t ?i?n liên t?c trong ??t ??nh nóng mùa hè.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua complain là gì, can’t complain là gì, complain bitterly là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *