Complaint là gì: 3 cách dùng ph? bi?n

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Complaint là gì, make a complaint là gì, file/lodge a complaint là gì, chief complaint là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Complaint là gì?

  Complaint là m?t danh t? có ngh?a là “s? phàn nàn, than phi?n ho?c kêu ca…”. B?n ??ng nh?m l?n d?ng ??ng t? c?a nó là complain nhé (không có t ? cu?i).

  Danh t???ng t?
  ComplaintComplain
  Complain danh t? là gì?

  Xem thêm: Complain là gì? 3 cách dùng mà b?n hay g?p nh?t

  Complaint là gì?
  Complaint là gì?

  Ví d?:

  The neighbors had a heated argument due to a noise complaint filed by one of them regarding loud music late at night.

  (Nh?ng ng??i hàng xóm ?ã có m?t cu?c tranh lu?n gay g?t do m?t ng??i trong s? h? g?i ??n ph?n ánh v? vi?c m? nh?c ?n ào lúc ?êm khuya.)

  Xem thêm: Due to là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Make a complaint là gì?

  Make a complaint có ngh?a là b?n mu?n phàn nàn, than phi?n v? vi?c gì ?ó.

  Ví d?:

  The dissatisfied customer decided to make a formal complaint to the company headquarters regarding the defective product he purchased.

  (M?t khách hàng không hài lòng nên ?ã quy?t ??nh g?i ??n ph?n ánh chính th?c ??n tr? s? công ty v? s?n ph?m l?i mà anh ta ?ã mua.)

  If you encounter any issues with our software, please don’t hesitate to make a complaint through our customer support email.

  (N?u b?n g?p b?t k? v?n ?? gì v?i ph?n m?m c?a chúng tôi, xin ??ng ng?n ng?i ph?n ánh qua email h? tr? khách hàng c?a chúng tôi.)

  File/lodge a complaint

  File/lodge a complaint có cách dùng t??ng t? nh? make a complaint ? trên. Tuy nhiên c?m t? này th??ng ???c dùng trong các tình hu?ng trang tr?ng.

  Ví d?:

  Trang decided to file a complaint with the management about the broken elevator in her apartment building.

  (Trang quy?t ??nh g?i ??n ph?n ánh v?i ban qu?n lý v? vi?c thang máy b? h?ng ? tòa nhà chung c? c?a cô ?y.)

  The passengers were encouraged to lodge their complaints with the airline’s customer service desk for any inconveniences during the flight.

  (Hành khách ???c khuy?n khích n?p ??n ph?n ánh c?a h? t?i b? ph?n d?ch v? khách hàng c?a hãng hàng không v? m?i b?t ti?n trong su?t chuy?n bay.)

  Criminal complaint là gì?

  Criminal complaint có ngh?a là ??n th? t? giác t?i ph?m.

  Ví d?:

  The victim went to the police station to file a criminal complaint against the person who stole her purse.

  (N?n nhân ?ã ??n ??n c?nh sát ?? g?i ??n t? giác t?i ph?m ng??i ?ã l?y c?p ví c?a cô ?y.)

  Chief complaint là gì?

  Chief complaint có ngh?a là lí do ??n khám b?nh c?a b?nh nhân hay tri?u ch?ng chính c?a b?nh.

  Ví d?:

  In the triage process, the nurse identified the patient’s chief complaint as difficulty breathing and chest pain.

  (Trong quá trình sàng l?c, y tá xác ??nh tri?u ch?ng chính c?a b?nh nhân là khó th? và ?au t?c ng?c.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua complaint là gì, make a complaint là gì, file/lodge a complaint là gì, chief complaint là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *