Dec là tháng m?y: 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c Dec là tháng m?y trong ti?ng Anh, ngu?n g?c c?a t? này nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Dec là tháng m?y?

  Trong ti?ng Anh thì Dec. là vi?t t?t c?a t? December có ngh?a là tháng 12 trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  It’s always hectic in Dec with holiday preparations.

  Tháng 12 luôn b?n r?n v?i vi?c chu?n b? cho k? ngh? l?.

  I’m planning a trip to Europe in late Dec.

  Tôi ?ang lên k? ho?ch cho m?t chuy?n ?i châu Âu vào cu?i tháng 12.

  Dec là tháng m?y
  Dec là tháng m?y?

  Her birthday falls on the 30th of Dec.

  Sinh nh?t c?a cô ?y là vào ngày 30 tháng 12.

  The city transforms into a winter wonderland in Dec.

  Thành ph? bi?n thành m?t th? gi?i mùa ?ông k? di?u vào tháng 12.

  Dec is a time for reflection on the past year’s achievements.

  Tháng 12 là th?i ?i?m ?? nhìn l?i nh?ng thành t?u c?a n?m qua.

  The Dec sales season is known for its discounts and promotions.

  Mùa bán hàng tháng 12 n?i ti?ng v?i nh?ng s? ki?n gi?m giá và khuy?n mãi.

  We’re hosting a Dec party to celebrate the end of the year.

  Chúng tôi s? t? ch?c m?t b?a ti?c tháng 12 ?? k? ni?m cu?i n?m.

  Ngu?n g?c t? Dec trong ti?ng Anh

  T? December trong ti?ng Anh xu?t phát t? ti?ng Latin December, ???c l?y t? decem, có ngh?a là s? m??i.

  Trong l?ch La Mã c? ??i, tháng 12 là tháng th? m??i trong m?t n?m. Trong l?ch La Mã, n?m b?t ??u t? tháng Ba (tháng Martius).

  Nh?ng khi l?ch La Mã ???c thay th? b?ng l?ch Gregory, thì tháng 12 tr? thành tháng cu?i cùng trong n?m.

  Dec và 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  D??i ?ây là b?ng vi?t t?t c?a 12 tháng trong ti?ng Anh. B?n nh? là sau t? vi?t t?t th??ng có m?t d?u . nhé!

  Tháng 1JanuaryJan.
  Tháng 2FebruaryFeb.
  Tháng 3MarchMar.
  Tháng 4AprilApr.
  Tháng 5MayMay.
  Tháng 6JuneJun.
  Tháng 7JulyJul.
  Tháng 8AugustAug.
  Tháng 9SeptemberSept.
  Tháng 10OctoberOct.
  Tháng 11NovemberNov.
  Tháng 12DecemberDec.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua Dec là tháng m?y trong ti?ng Anh, ngu?n g?c c?a t? này nh? th? nào.

  Xem thêm: Aug là tháng m?y: 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t cho b?n

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *