Dependent ?i v?i gi?i t? gì? 3 cách dùng mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c dependent ?i v?i gi?i t? gì, dependent + gì, on hay of? Dependent là lo?i t? gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Dependent là t? lo?i gì?

  Trong ti?ng Anh, t? dependent là m?t tính t? (adj) ???c dùng ?? ch? m?t ng??i hay m?t v?t ph? thu?c vào m?t cái gì ?ó.

  Trong câu, dependent th??ng ???c s? d?ng cùng v?i gi?i t? ?? cung c?p thêm thông tin v? m?i quan h? gi?a dependent và ??i t??ng mà nó ph? thu?c vào.

  D??i ?ây là m?t s? tr??ng h?p ph? bi?n dependent ?i v?i các gi?i t? gì khác nhau.

  Xem thêm: Depend ?i v?i gi?i t? gì? 6 cách dùng mà b?n nên bi?t

  1/ Dependent on

  Dependent on ???c s? d?ng khi mu?n nói r?ng m?t ng??i hay m?t v?t ph? thu?c vào m?t cái gì ?ó ho?c c?n m?t cái gì ?ó ?? t?n t?i.

  Ví d?:

  She’s dependent on her medication to control her high blood pressure.

  (Cô ?y ph? thu?c vào thu?c ?? ki?m soát huy?t áp cao c?a mình.)

  Dependent ?i v?i gi?i t? gì
  Dependent ?i v?i gi?i t? gì?

  The company is heavily dependent on exports to survive.

  (Công ty ph? thu?c n?ng n? vào xu?t kh?u ?? t?n t?i.)

  2/ Dependent ?i v?i gi?i t? gì: upon

  Dependent upon c?ng có ngh?a t??ng t? nh? dependent on và ???c s? d?ng ?? ch? s? ph? thu?c c?a m?t ng??i hay m?t v?t vào m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  Our success is dependent upon your support.

  (Thành công c?a chúng ta ph? thu?c vào s? h? tr? c?a b?n.)

  The outcome is dependent upon several factors.

  (K?t qu? ph? thu?c vào m?t s? y?u t?.)

  3/ Dependent with

  Dependent with ???c s? d?ng ?? ch? s? ph? thu?c gi?a hai ??i t??ng cùng ph? thu?c vào m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  The twins are very close and dependent with each other.

  (C?p song sinh r?t thân thi?t và ph? thu?c l?n nhau.)

  The two countries are dependent with each other for trade.

  (Hai qu?c gia ph? thu?c l?n nhau v? th??ng m?i.)

  4/ Dependent ?i v?i gi?i t? gì: of

  Dependent of ???c s? d?ng khi mu?n nói r?ng m?t ng??i hay m?t v?t là ph?n c?a ho?c thu?c v? m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  The success of the project is dependent of the efforts of the team.

  (Thành công c?a d? án ph? thu?c vào n? l?c c?a ??i nhóm.)

  The future of the company is dependent of the decisions made by the board of directors

  (T??ng lai c?a công ty ph? thu?c vào nh?ng quy?t ??nh c?a h?i ??ng qu?n tr?.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua dependent ?i v?i gi?i t? gì kèm theo m?t s? ví d? c? th?.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *