Di?n tích Ti?ng Anh là gì 2023?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng NEXT Speak tìm hi?u t? di?n tích Ti?ng Anh là gì qua bài vi?t sau nhé!

  Di?n tích Ti?ng Anh là gì?

  Trong Ti?ng Anh di?n tích là area.

  the area of a triangle

  (di?n tích c?a hình tam giác)

  The room is 30 square meters in area.

  (C?n phòng có di?n tích 30 mét vuông.)

  Di?n tích Ti?ng Anh là gì
  Di?n tích Ti?ng Anh là gì?

  M?t s? t? liên quan ??n t? di?n tích Ti?ng Anh là gì?

  S di?n tích là vi?t t?t c?a t? gì?

  Theo mình bi?t thì ? bên Âu M? h? dùng t? vi?t t?t là A (area) ?? ch? di?n tích. Nh?ng ? VN, Trung Qu?c thì th??ng dùng ch? S. Có th? là do ?nh h??ng t? Liên Xô (ngu?n g?c sâu xa có th? là t? superficie trong ti?ng Pháp).

  T?ng di?n tích Ti?ng Anh là gì?

  Total area

  Mét vuông ti?ng Anh là gì?

  Square metre / square meter (Ti?ng Anh M?)

  Di?n tích tim t??ng ti?ng Anh là gì?

  “Di?n tích tim t??ng” trong ti?ng Anh th??ng ???c g?i là build-up area ho?c covered area. ?ây là di?n tích t?ng c?a m?t sàn c?a m?t công trình xây d?ng, bao g?m c? di?n tích c?a các t?ng và các không gian bên trong, bao g?m c? t??ng và vách ng?n.

  Hình tam giác ti?ng Anh là gì?

  Triangle

  Hình ch? nh?t ti?ng Anh là gì?

  Rectangle

  Di?n tích hình ch? nh?t ti?ng Anh?

  Di?n tích c?a hình ch? nh?t trong ti?ng Anh ???c g?i là rectangle area ho?c ??n gi?n là area of a rectangle.

  Di?n tích sàn ti?ng Anh là gì?

  Trong ti?ng Anh, di?n tích sàn xây d?ng ???c g?i là Gross Floor Area (GFA).

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua tìm hi?u c?m t? di?n tích Ti?ng Anh là gì.

  Chúc b?n thành công nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *