?i?u d??ng Ti?ng Anh là gì 2023?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng NEXT Speak tìm hi?u t? ?i?u d??ng Ti?ng Anh là gì, c? nhân ?i?u d??ng Ti?ng Anh là gì qua bài vi?t sau nhé! N?u b?n h?c chuyên ngành này thì mình c?ng khuy?n ngh? m?t cu?n sách khá hay.

  ?i?u d??ng Ti?ng Anh là gì?

  Trong Ti?ng Anh, ngành ?i?u d??ng có tên là Nursing.

  Nó có liên quan ??n m?t t? mà có th? t? lúc m?i làm quen v?i Ti?ng Anh b?n ?ã ???c h?c ?ó là t? nurse (ý tá).

  a career in nursing

  (m?t s? nghi?p trong ?i?u d??ng)

  the nursing profession

  (ngh? ?i?u d??ng)

  Bachelor of Science in Nursing – BSN

  (c? nhân ?i?u d??ng)

  Xem thêm: C? nhân ti?ng Anh là gì? 5 t? liên quan mà b?n nên bi?t

  Sách Ti?ng Anh chuyên ngành ?i?u d??ng

  N?u b?n h?c ngành ?i?u d??ng và mu?n s? d?ng Ti?ng Anh t?t trong ngành này thì mình khuy?n ngh? cu?n sách sau.

  ?i?u d??ng Ti?ng Anh là gì
  Sách Ti?ng Anh chuyên ngành ?i?u d??ng

  Sách kèm CD ?? b?n luy?n nghe n?a. Giá 197k trên Tiki.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua t? ?i?u d??ng Ti?ng Anh là gì, c? nhân ?i?u d??ng Ti?ng Anh là gì và m?t cu?n sách Ti?ng Anh chuyên ngành ?i?u d??ng.

  M?t s? t? v?ng liên quan

  ?ng nghe bác s? ti?ng Anh?

  Stethoscope

  Chúc b?n thành công.

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *