Enjoy to V hay Ving: Ch? 1 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c enjoy to V hay Ving, enjoy + gì, c?u trúc vi?t l?i câu v?i enjoy nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Enjoy là gì?

  Enjoy là m?t ??ng t? có ngh?a là thích, h??ng th?, t?n h??ng ho?c có ni?m vui v?i ?i?u gì ?ó.

  Enjoy có th? dùng v?i nhi?u lo?i t? khác nhau, nh? danh t?, ??i t? ho?c danh ??ng t? d?ng Ving.

  ??ng t?Danh t?Tính t?Tr?ng t?
  enjoyenjoymentenjoyableenjoyably
  B?ng word family c?a enjoy

  Enjoy to V hay Ving?

  Ta có c?u trúc:

  enjoy + Ving = enjoy doing something.

  M?t trong nh?ng c?u trúc ph? bi?n nh?t c?a enjoy là enjoy + Ving. Khi b?n mu?n nói r?ng b?n thích làm m?t vi?c gì ?ó, b?n có th? dùng c?u trúc này.

  Ví d?:

  I enjoy reading books in my free time.

  (Tôi thích ??c sách trong th?i gian r?nh.)

  She enjoys listening to music while working.

  (Cô ?y thích nghe nh?c khi làm vi?c.)

  They enjoy traveling around the world.

  (H? thích du l?ch vòng quanh th? gi?i.)

  Enjoy to V hay Ving
  Enjoy to V hay Ving?

  B?n l?u ý r?ng khi dùng c?u trúc này, b?n ph?i dùng ??ng t? ? d?ng Ving, không ph?i to V.

  Ví d?:

  I enjoy to read books in my free time. (Sai ng? pháp)

  She enjoys to listen to music while working. (Sai ng? pháp)

  They enjoy to travel around the world. (Sai ng? pháp)

  Các c?u trúc khác c?a enjoy

  Ngoài c?u trúc enjoy + Ving, b?n c?ng có th? dùng enjoy v?i các c?u trúc sau:

  Enjoy + N = enjoy something

  Khi b?n mu?n nói r?ng b?n thích m?t ?i?u gì ?ó, b?n có th? dùng c?u trúc này. Something ? ?ây có th? là m?t danh t? ho?c m?t ??i t?.

  Ví d?:

  I enjoy coffee in the morning.

  (Tôi t?n h??ng cà phê vào bu?i sáng.)

  She enjoys the view from her window.

  (Cô ?y thích c?nh t? c?a s? c?a mình.)

  They enjoy it when you smile.

  (H? thích khi b?n c??i.)

  Enjoy + yourself

  Khi b?n mu?n nói r?ng b?n có ni?m vui v?i b?n thân mình, b?n có th? dùng c?u trúc này. Yourself có th? thay ??i thành các ??i t? khác tùy theo ngôi.

  Ví d?:

  I enjoy myself when I’m with you.

  (Tôi có ni?m vui khi ? bên b?n.)

  She enjoys herself at the party.

  (Cô ?y có ni?m vui ? b?a ti?c.)

  They enjoy themselves on the beach.

  (H? có ni?m vui trên bãi bi?n.)

  C?u trúc vi?t l?i câu v?i enjoy

  ?ôi khi, b?n có th? mu?n vi?t l?i câu v?i enjoy ?? làm cho câu c?a b?n ng?n g?n h?n ho?c thay ??i cách di?n ??t.

  B?n có th? dùng các c?u trúc sau ?? vi?t l?i câu v?i enjoy:

  Enjoy + Ving = Have fun + Ving

  B?n có th? dùng have fun ?? thay th? cho enjoy khi b?n mu?n nói r?ng b?n thích làm m?t vi?c gì ?ó.

  Ví d?:

  I enjoy playing games with my friends. = I have fun playing games with my friends.

  (Tôi thích ch?i game v?i b?n bè c?a tôi.)

  She enjoys dancing in the rain. = She has fun dancing in the rain.

  (Cô ?y thích nh?y múa d??i m?a.)

  They enjoy learning new things. = They have fun learning new things.

  (H? thích h?c nh?ng ?i?u m?i.)

  Enjoy + something = Like + something

  B?n có th? dùng like ?? thay th? cho enjoy khi b?n mu?n nói r?ng b?n thích m?t ?i?u gì ?ó.

  Ví d?:

  I enjoy chocolate cake. = I like chocolate cake.

  (Tôi thích bánh sô cô la.)

  She enjoys the movie. = She likes the movie.

  (Cô ?y thích b? phim.)

  They enjoy the gift. = They like the gift.

  (H? thích món quà.)

  Xem thêm: Would you like + gì: 3 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Enjoy + yourself = Have a good time

  B?n có th? dùng have a good time ?? thay th? cho enjoy yourself khi b?n mu?n nói r?ng b?n có ni?m vui v?i b?n thân mình.

  Ví d?:

  I enjoy myself at the concert. = I have a good time at the concert.

  (Tôi có ni?m vui v? ? bu?i hòa nh?c.)

  She enjoys herself on the trip. = She has a good time on the trip.

  (Cô ?y có ni?m vui trong chuy?n ?i.)

  They enjoy themselves at the park. = They have a good time at the park.

  (H? có ni?m vui ? công viên.)

  Bài t?p enjoy to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  Vi?t l?i câu v?i c?u trúc enjoy.

  1. He likes to watch cartoons on TV.
  2. She has fun singing karaoke with her friends.
  3. They have a good time at the zoo.
  4. I like pizza very much.
  5. He has fun playing soccer on weekends.
  6. She likes to read novels before going to bed.
  7. They like the flowers in the garden.
  8. I have a good time with my family on Tet holiday.
  9. He likes to listen to rock music when he is bored.
  10. She has fun making origami with her kids.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. He enjoys watching cartoons on TV.
  2. She enjoys singing karaoke with her friends.
  3. They enjoy themselves at the zoo.
  4. I enjoy pizza very much.
  5. He enjoys playing soccer on weekends.
  6. She enjoys reading novels before going to bed.
  7. They enjoy the flowers in the garden.
  8. I enjoy myself with my family on Tet holiday.
  9. He enjoys listening to rock music when he is bored.
  10. She enjoys making origami with her kids.

  FAQ enjoy to V hay Ving

  Enjoy có thêm ing ???c không?

  Vì là m?t ??ng t? ch? tr?ng thái nên chúng ta không th? dùng enjoy ? thì hi?n t?i ti?p di?n.

  T?ng k?t enjoy to V hay Ving

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua enjoy to V hay Ving, enjoy + gì, c?u trúc vi?t l?i câu v?i enjoy nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *