Expect to V hay Ving? B?n ?ã s? d?ng 3 c?u trúc này ch?a?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c expect to V hay Ving, expect + gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  V?y thì ?? mình tr? l?i cho câu h?i “expect to V hay Ving” luôn nhé. Expect ch? ?i v?i d?ng ??ng t? là to V (to do sth).

  Tuy nhiên expect to V s? có m?t s? c?u trúc và cách dùng nh? sau:

  1/ Expect to V hay Ving: Expect to do sth

  C?u trúc expect to do sth có ngh?a là ai ?ó mong ??i s? làm ???c ?i?u gì ?ó.

  Expect to V hay Ving
  Expect to V hay Ving?

  Ví d?:

  I expect to finish my work by the end of the day.

  (Tôi mong là s? làm xong vi?c vào cu?i ngày.)

  She expects to receive a promotion after her hard work.

  (Cô ?y mong là s? ???c th?ng ch?c sau m?t th?i gian làm vi?c ch?m ch?.)

  We expect to see a significant increase in sales this quarter.

  (Chúng tôi mong là doanh s? bán hàng s? t?ng tr??ng ?áng k? trong quý này.)

  2/ Expect sb to do sth

  Expect sb to do sth có ngh?a là mong ??i ai s? làm ?i?u gì ?ó.

  Ví d?:

  The manager expects the team to meet the deadline.

  (Qu?n lý mong ??i nhóm s? hoàn thành công vi?c ?úng th?i h?n.)

  Xem thêm: Decided to V hay Ving? 100% là d?ng này tr? khi…

  I expect my brother to pick me up from the airport.

  (Tôi mong anh trai s? ??n ?ón tôi t?i sân bay.)

  The teacher expects the students to study for the upcoming exam.

  (Giáo viên mong h?c sinh s? h?c bài ?? chu?n b? cho k? thi s?p t?i.)

  3/ Expect sth to do sth

  Expect sth to do sth có ngh?a là ai ?ó mong ??i cái gì ?ó s? làm ???c ?i?u gì ?ó.

  Ví d?:

  Analysts expect the company’s stock price to rise significantly in the coming months.

  (Các nhà phân tích mong r?ng giá c? phi?u c?a công ty s? t?ng tr??ng ?áng k? trong nh?ng tháng t?i.)

  We expect the new technology to revolutionize the way we communicate.

  (Chúng tôi mong r?ng công ngh? m?i s? cách m?ng hóa cách giao ti?p c?a chúng ta.)

  The researchers expect the vaccine to provide long-lasting immunity against the virus.

  (Các nhà nghiên c?u mong r?ng vaccine này s? cung c?p mi?n d?ch lâu dài ch?ng l?i virus.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua expect to V hay Ving kèm m?t s? c?u trúc dùng expect to do sth.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *