Famous ?i v?i gi?i t? gì: ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c famous ?i v?i gi?i t? gì, famous là lo?i t? gì, be famous for là gì, sau famous for là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé (kèm ví d? c? th?).

  Trong ti?ng Anh, famous là m?t tính t? th??ng ???c s? d?ng ?? miêu t? nh?ng ng??i, ??a ?i?m ho?c v?t ph?m n?i ti?ng.

  Danh t?Tính t?Tr?ng t?
  famefamous
  infamous
  famously
  infamously
  Famous là lo?i t? gì?

  D??i ?ây là m?t s? gi?i t? thông d?ng th??ng ?i kèm v?i t? famous và nh?ng ví d? c? th?.

  1/ Famous ?i v?i gi?i t? gì: for

  Famous for là gi?i t? th??ng ?i kèm v?i t? famous ?? miêu t? lý do hay nguyên nhân khi?n cho m?t ng??i, ??a ?i?m ho?c v?t ph?m tr? nên n?i ti?ng.

  Famous ?i v?i gi?i t? gì
  Famous ?i v?i gi?i t? gì?

  Ta có c?u trúc sau:

  famous for sth: n?i ti?ng v?i ?i?u gì

  Nh? v?y thì sau be famous for là m?t danh t?/c?m danh t?.

  Ví d?:

  The Eiffel Tower is famous for its stunning view of Paris.

  (Tháp Eiffel n?i ti?ng v?i khung c?nh ??p tuy?t v?i c?a Paris.)

  Michael Jordan is famous for his exceptional basketball skills.

  (Michael Jordan n?i ti?ng v?i kh? n?ng bóng r? xu?t s?c c?a mình.)

  Japan is famous for its unique culture and cuisine.

  Nh?t B?n n?i ti?ng v?i v?n hóa và ?m th?c ??c ?áo.

  Famous ?i v?i gi?i t? gì
  Famous ?i v?i gi?i t? gì: For

  2/ Famous ?i v?i gi?i t? gì: as

  Famous as là gi?i t? ???c s? d?ng ?? ??nh ngh?a m?t ng??i, ??a ?i?m ho?c v?t ph?m n?i ti?ng nh? là gì.

  Ví d?:

  Elvis Presley is famous as the “King of Rock and Roll.”

  (Elvis Presley n?i ti?ng là “Ông hoàng nh?c Rock and Roll.”)

  The Great Wall of China is famous as one of the Seven Wonders of the World.

  V?n Lý Tr??ng Thành c?a Trung Qu?c n?i ti?ng là m?t trong b?y k? quan c?a th? gi?i.

  Xem thêm: Impressed ?i v?i gi?i t? gì?

  T?ng k?t famous ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i thì famous ?i v?i 2 gi?i t? sau:

  Famous forThe Eiffel Tower is famous for its stunning view of Paris.
  Famous asThe Great Wall of China is famous as one of the Seven Wonders of the World.
  T?ng k?t famous ?i v?i gi?i t? gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua famous ?i v?i gi?i t? gì, famous là lo?i t? gì, be famous for là gì, sau famous for là gì.

  Xem thêm: Popular ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *