Feb là tháng m?y: ngu?n g?c thú v? b?n nên bi?t 2024

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Feb là tháng m?y trong ti?ng Anh? Cùng mình tìm hi?u v? tháng này và ngu?n g?c c?a nó nhé!

  Feb là tháng m?y?

  Trong ti?ng Anh, Feb là vi?t t?t c?a t? February có ngh?a là tháng Hai.

  Feb là tháng m?y
  Feb là tháng m?y?

  M?t s? ví d? có ch?a t? February:

  In February, the city is covered in a beautiful blanket of snow, creating a magical winter wonderland.

  (Vào tháng hai, thành ph? ???c ph? b?i m?t t?m ch?n b?ng tuy?t tuy?t ??p, t?o nên m?t k? quan mùa ?ông th?t di?u k?.)

  In February, love is in the air as people prepare for Valentine’s Day with gifts and romantic gestures.

  (Vào tháng hai, tình yêu tràn ng?p kh?p n?i khi m?i ng??i chu?n b? cho Ngày Valentine v?i nh?ng món quà và c? ch? lãng m?n.)

  The February full moon, also known as the Snow Moon, illuminates the winter nights with its soft glow.

  (Tr?ng tròn tháng hai, còn ???c g?i là Tr?ng Tuy?t, làm sáng nh?ng ?êm ?ông b?ng ánh sáng m?m m?i c?a nó.)

  V?y là b?n ?ã bi?t Feb là tháng m?y r?i ?úng không nào? V?y còn ngu?n g?c c?a t? này trong ti?ng Anh thì sao?

  Ngu?n g?c t? February trong ti?ng Anh

  T? “February” xu?t phát t? ti?ng Latinh “Februarius,” là tên c?a tháng th? hai trong l?ch Roman c?.

  L?ch Roman c? ban ??u ch? có 10 tháng trong n?m, b?t ??u t? tháng Ba (Martius) và k?t thúc vào tháng Giêng (Ianuarius).

  Xem thêm: Jan là tháng m?y trong ti?ng Anh: ngu?n g?c t? 1 v? th?n

  “Februarius” ???c cho là có ngu?n g?c t? t? “februum,” m?t t? Latinh c? ??i dùng ?? ch? các l? cung hi?n và thanh l?c.

  Tháng này ban ??u th??ng ???c xem nh? là th?i ?i?m ?? l? cúng và thanh t?y ?? chu?n b? cho mùa xuân.

  Khi l?ch ???c ch?nh s?a, tên “Februarius” ?ã d?n tr? thành “February” trong ti?ng Anh hi?n ??i, v?n gi? nguyên ý ngh?a là tháng hai trong n?m.

  Feb và 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Tháng 1JanuaryJan.
  Tháng 2FebruaryFeb.
  Tháng 3MarchMar.
  Tháng 4AprilApr.
  Tháng 5MayMay.
  Tháng 6JuneJun.
  Tháng 7JulyJul.
  Tháng 8AugustAug.
  Tháng 9SeptemberSept.
  Tháng 10OctoberOct.
  Tháng 11NovemberNov.
  Tháng 12DecemberDec.
  12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua Feb là tháng m?y trong ti?ng Anh c?ng nh? ngu?n g?c t? này.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *