Gi?y phép ??ng ký kinh doanh Ti?ng Anh là gì 2022?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng NEXT Speak tìm hi?u c?m t? gi?y phép ??ng ký kinh doanh Ti?ng Anh là gì trong bài vi?t này nhé!

  Gi?y phép ??ng ký kinh doanh Ti?ng Anh là gì?

  Trong Ti?ng Anh thì gi?y phép ??ng ký kinh doanh là Business license.

  Theo Wikipedia thì:

  Business licenses are permits issued by government agencies that allow individuals or companies to conduct business within the government’s geographical jurisdiction.

  (Gi?y phép kinh doanh là gi?y phép ???c c?p b?i các c? quan chính ph? cho phép các cá nhân ho?c công ty ho?t ??ng kinh doanh trong ph?m vi quy?n h?n ??a lý c?a chính ph?.)

  The principal types of business license are: Limited Liability Company (LLC), Joint Stock Company (JSC), Representative Office (RO), Branch Office (BO)…

  (Các lo?i gi?y phép kinh doanh ch? y?u là: Công ty trách nhi?m h?u h?n (LLC), Công ty c? ph?n (JSC), V?n phòng ??i di?n (RO), V?n phòng chi nhánh (BO)…)

  Xem thêm: Thu? thu nh?p doanh nghi?p Ti?ng Anh là gì?

  M?t s? t? Ti?ng Anh liên quan ??n gi?y phép ??ng ký kinh doanh

  • Gi?p Ch?ng nh?n ??ng ký Doanh nghi?p: Enterprise Registration Certificate
  • Gi?y Ch?ng nh?n ??ng ký H? Kinh doanh: Business Household Registration Certificate
  • Gi?y ch?ng nh?n c? s? ?? ?i?u ki?n an toàn th?c ph?m: Certificate of food safety eligibility

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?m t? gi?y phép ??ng ký kinh doanh ti?ng Anh là gì.

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *