Harmful ?i v?i gi?i t? gì? 99% ?i v?i gi?i t? này

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c harmful ?i v?i gi?i t? gì? Harmful to hay harmful for? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé (kèm ví d? c? th?).

  Trong ti?ng Anh, “harmful” là m?t tính t? (adj) có ngh?a là “gây h?i” ho?c “??c h?i”.

  Tuy nhiên, ?? s? d?ng t? này m?t cách chính xác và hi?u qu?, b?n c?n ph?i bi?t k?t h?p nó v?i các gi?i t? phù h?p.

  Harmful ?i v?i gi?i t? gì
  Harmful ?i v?i gi?i t? gì?

  Xem thêm: Satisfied ?i v?i gi?i t? gì? 4 cách dùng mà b?n nên bi?t

  D??i ?ây là m?t s? gi?i t? th??ng ???c s? d?ng cùng v?i “harmful” và các ví d? c? th? ?? giúp b?n hi?u rõ h?n:

  1/ Harmful ?i v?i gi?i t? gì: to

  Có th? nói to chính là gi?i t? ph? bi?n nh?t ?i v?i t? harmful v?i t? l? có th? lên ??n g?n 99%.

  Ta có c?u trúc sau:

  harmful to sb/sth: có h?i cho ai hay ?i?u gì ?ó

  Ví d?:

  Smoking is harmful to your health.

  (Vi?c hút thu?c gây h?i ??n s?c kh?e c?a b?n.)

  Harmful ?i v?i gi?i t? gì
  Harmful ?i v?i gi?i t? gì: to

  Chemicals in cleaning products can be harmful to the environment.

  (Hóa ch?t trong các s?n ph?m làm s?ch có th? gây h?i cho môi tr??ng.)

  2/ Harmful ?i v?i gi?i t? gì: for

  Ngoài ?i v?i gi?i t? to thì harmful còn ?i v?i gi?i t? for nh?ng t? l? này là r?t th?p cho nên có th? b?n s? ít g?p trong giao ti?p h?ng ngày.

  Harmful for ???c s? d?ng khi nói v? th? gì ?ó gây h?i cho m?t m?c ?ích ho?c tình hu?ng c? th?.

  Ví d?:

  Eating too much sugar is harmful for your teeth.

  (?n quá nhi?u ???ng ??i v?i r?ng c?a b?n là ??c h?i.)

  Using a cell phone while driving is harmful for your safety.

  (S? d?ng ?i?n tho?i di ??ng khi lái xe là ??c h?i ??i v?i s? an toàn c?a b?n.)

  T?ng k?t harmful ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i trong h?u h?t các tr??ng h?p thì harmful s? ?i v?i gi?i t? to. M?t s? ít tr??ng h?p còn l?i s? ?i v?i gi?i t? for.

  V?y khi nào dùng to và khi nào dùng for?

  Chúng ta s? d?ng harmful to khi mu?n nói v? tác ??ng tiêu c?c mà m?t th? gì ?ó gây ra cho ai hay ?i?u gì ?ó m?t cách chung chung.

  Trong khi harmful for ???c s? d?ng ?? nh?n m?nh m?t cái gì ?ó gây h?i cho m?t ??i t??ng ho?c m?c tiêu c? th?.

  B?n xem l?i các ví d? ? trên ?? hi?u rõ h?n nhé!

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua harmful ?i v?i gi?i t? gì kèm ví d? c? th?.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *