Last week là thì gì: 3 thì mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c last week là thì gì, since last week là thì gì, at this time last week là thì gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Last week là thì gì?

  Last week có ngh?a là tu?n tr??c, t?c là tu?n li?n k? v?i tu?n hi?n t?i.

  Khi dùng last week trong ti?ng Anh, chúng ta th??ng dùng v?i thì quá kh? ??n.

  Các thì này ??u di?n t? nh?ng hành ??ng, s? ki?n hay tr?ng thái x?y ra trong quá kh? và ?ã k?t thúc ho?c không còn liên quan ??n hi?n t?i.

  Ví d?:

  I visited my grandparents last week.

  (Tôi ?ã ghé th?m ông bà tôi tu?n tr??c.)

  Since last week là thì gì?

  Since last week có ngh?a là t? tu?n tr??c cho ??n bây gi?, t?c là kho?ng th?i gian kéo dài t? m?t ?i?m trong quá kh? ??n hi?n t?i.

  Khi dùng since last week trong ti?ng Anh, chúng ta th??ng dùng v?i thì hi?n t?i hoàn thành (present perfect),

  Thì này di?n t? nh?ng hành ??ng, s? ki?n hay tr?ng thái b?t ??u trong quá kh? và v?n còn ti?p t?c ho?c có ?nh h??ng ??n hi?n t?i.

  Last week là thì gì
  Last week là thì gì

  Ví d?:

  She has lived in Hanoi since last week.

  (Cô ?y ?ã s?ng ? Hà N?i t? tu?n tr??c.)

  At this time last week là thì gì?

  At this time last week có ngh?a là vào lúc này tu?n tr??c, t?c là m?t ?i?m c? th? trong quá kh?.

  Khi dùng at this time last week trong ti?ng Anh, chúng ta th??ng dùng v?i thì quá kh? ti?p di?n.

  Thì này ??u di?n t? nh?ng hành ??ng, s? ki?n hay tr?ng thái x?y ra t?i m?t th?i ?i?m c? th? trong quá kh?.

  Ví d?:

  I was watching a movie at this time last week.

  (Tôi ?ang xem phim vào lúc này tu?n tr??c.)

  Xem thêm: Next week là thì gì? 3 thì hay g?p mà b?n c?n bi?t

  Last weekend là thì gì?

  Last weekend có ngh?a là cu?i tu?n tr??c, t?c là hai ngày th? b?y và ch? nh?t li?n k? v?i tu?n hi?n t?i.

  T??ng t? nh? last week thì last weekend c?ng th??ng dùng v?i thì quá kh? ??n.

  Thì này ??u di?n t? nh?ng hành ??ng, s? ki?n hay tr?ng thái x?y ra trong quá kh? và ?ã k?t thúc ho?c không còn liên quan ??n hi?n t?i.

  Ví d?:

  We went to the beach last weekend.

  (Chúng tôi ?ã ?i bi?n cu?i tu?n tr??c.)

  Bài t?p last week là thì gì

  Bài t?p 1:

  Chia ?úng ??ng t? trong ngo?c.

  1. She (buy) a new laptop last week.
  2. He (work) on his assignment since last week.
  3. They (have) a party at this time last week.
  4. I (read) a book last weekend.
  5. She (not go) to school since last week because she was sick.
  6. He (play) video games at this time last week.
  7. We (travel) to Da Nang last weekend.
  8. She (finish) her homework last weekend.
  9. He (study) for the exam since last week.
  10. They (watch) a horror movie last weekend.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. She bought a new laptop last week.
  2. He has worked on his assignment since last week.
  3. They were having a party at this time last week.
  4. I read a book last weekend.
  5. She has not gone to school since last week because she was sick.
  6. He was playing video games at this time last week.
  7. We traveled to Da Nang last weekend.
  8. She finished her homework last weekend.
  9. He has studied for the exam since last week.
  10. They watched a horror movie last weekend.

  T?ng k?t last week là thì gì

  Tóm l?i n?u nh? trong câu ch? có t? last week thì ?ó là d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n.

  Còn n?u có thêm t? since thì ?ó là d?u hi?u c?a thì hi?n t?i hoàn thành và có thêm t? at this time thì ?ó là d?u hi?u c?a thì quá kh? ti?p di?n.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua last weekthì gì, since last week là thì gì, at this time last week là thì gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *