Máy ch?y b? Ti?ng Anh là gì 2022?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng mình tìm hi?u v? máy ch?y b? Ti?ng Anh là gì qua bài vi?t sau nhé!

  Máy ch?y b? Ti?ng Anh là gì?

  Trong Ti?ng Anh máy ch?y b? có ngh?a là treadmill.

  Máy ch?y b? Ti?ng Anh là gì
  Máy ch?y b? Ti?ng Anh là gì?

  I try to do half an hour’s exercise on the treadmill every morning.

  (Tôi c? g?ng t?p th? d?c n?a gi? trên máy ch?y b? m?i sáng.)

  Máy ch?y b? ?i?n Ti?ng Anh là gì?

  Máy ch?y b? ?i?n: electrical treadmill

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *