Must và have to: 2 ?i?m phân bi?t b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Xin chào các b?n, hôm nay chúng ta s? cùng tìm hi?u v? hai t? r?t quen thu?c trong ti?ng Anh là musthave to. B?n có bi?t s? khác nhau gi?a musthave to không? B?n có bi?t cách s? d?ng chúng trong các tình hu?ng khác nhau không? Hãy cùng nextspeak.org khám phá nhé!

  Phân bi?t must và have to

  Musthave to ??u có ngh?a là “ph?i”, ???c dùng ?? di?n ??t m?t ngh?a v?, m?t s? b?t bu?c ho?c m?t ?i?u ki?n c?n thi?t.

  Tuy nhiên, musthave to có m?t s? ?i?m khác nhau v? cách s? d?ng và ý ngh?a.

  • Must ???c dùng khi ng??i nói mu?n di?n ??t ý ki?n, quan ?i?m, l?i khuyên ho?c l?nh c?a chính mình.

  Must th??ng mang tính ch? quan và th? hi?n s? quy?t ?oán, nghiêm kh?c ho?c thi?t tha c?a ng??i nói.

  Must và have to
  Musthave to

  Ví d?:

  You must study hard for the exam.

  (B?n ph?i h?c ch?m ch? cho k? thi.)

  => L?i khuyên c?a ng??i nói

  You must not smoke in this area.

  (B?n không ???c hút thu?c ? khu v?c này.)

  => L?nh c?a ng??i nói

  I must go now. It’s getting late.

  (Tôi ph?i ?i bây gi?. Tr?i ?ã mu?n r?i.)

  => Quan ?i?m c?a ng??i nói

  • Have to ???c dùng khi ng??i nói mu?n di?n ??t m?t ngh?a v?, m?t s? b?t bu?c ho?c m?t ?i?u ki?n c?n thi?t do m?t nguyên nhân bên ngoài, không ph?i do ý mu?n c?a ng??i nói.

  Have to th??ng mang tính khách quan và th? hi?n s? th?c t?, lý trí ho?c b? ??ng c?a ng??i nói.

  Ví d?:

  You have to wear a mask when you go out.

  (B?n ph?i ?eo kh?u trang khi ra ngoài.)

  => Do lu?t pháp ho?c tình hình d?ch b?nh yêu c?u

  She has to work on weekends.

  (Cô ?y ph?i làm vi?c vào cu?i tu?n.)

  => Do l?ch trình công vi?c ho?c yêu c?u c?a s?p

  We have to take this road. The other one is closed.

  (Chúng ta ph?i ?i con ???ng này. Con ???ng kia b? ch?n.)

  => Do tình hu?ng giao thông

  ?ó chính là s? khác nhau gi?a musthave to mà b?n c?n ph?i bi?t.

  Cách dùng must và have to

  Ngoài ra, musthave to còn có m?t s? ?i?m khác nhau v? thì và câu h?i.

  Must ch? ???c dùng ? thì hi?n t?i ??n và quá kh? ??n (dùng had to thay cho must). Have to có th? dùng ? t?t c? các thì.

  Ví d?:

  She must be at home now.

  (Cô ?y ph?i ? nhà bây gi?.)

  She had to stay at home yesterday.

  (Cô ?y ph?i ? nhà hôm qua.)

  She will have to go to the doctor tomorrow.

  (Cô ?y s? ph?i ?i khám bác s? ngày mai.)

  Khi dùng must trong câu h?i, ng??i nói mu?n h?i ý ki?n ho?c xin phép c?a ng??i nghe.

  Khi dùng have to trong câu h?i, ng??i nói mu?n h?i v? m?t ngh?a v?, m?t s? b?t bu?c ho?c m?t ?i?u ki?n c?n thi?t.

  Ví d?:

  Must I wear a tie for the interview?

  (Tôi có ph?i m?c cà v?t cho bu?i ph?ng v?n không?)

  => H?i ý ki?n / xin phép ng??i nghe

  Do you have to wear a tie for the interview?

  (B?n có ph?i m?c cà v?t cho bu?i ph?ng v?n không?)

  => H?i v? ngh?a v?

  ?? ôn t?p và c?ng c? ki?n th?c v? musthave to, chúng ta hãy làm bài t?p sau ?ây nhé. B?n có th? xem ?áp án ? phía d??i.

  Bài t?p must và have to

  ?i?n must ho?c have to vào ch? tr?ng:

  1. You __________ be careful when you cross the street.
  2. He __________ finish his homework before he can play games.
  3. They __________ not forget to lock the door when they leave.
  4. She __________ go to bed early. She is very tired.
  5. We __________ book the tickets in advance. They might be sold out soon.
  6. You __________ not tell anyone about this. It’s a secret.
  7. I __________ call my parents every week. They worry about me a lot.
  8. He __________ not eat too much candy. It’s bad for his teeth.
  9. She __________ study hard if she wants to pass the exam.
  10. You __________ take off your shoes before you enter the house.

  ?áp án:

  1. You must be careful when you cross the street. (L?i khuyên c?a ng??i nói)
  2. He has to finish his homework before he can play games. (Ngh?a v? do bên ngoài)
  3. They must not forget to lock the door when they leave. (L?nh c?a ng??i nói)
  4. She has to go to bed early. She is very tired. (?i?u ki?n c?n thi?t do bên ngoài)
  5. We have to book the tickets in advance. They might be sold out soon. (?i?u ki?n c?n thi?t do bên ngoài)
  6. You must not tell anyone about this. It’s a secret. (L?nh c?a ng??i nói)
  7. I have to call my parents every week. They worry about me a lot. (Ngh?a v? do bên ngoài)
  8. He must not eat too much candy. It’s bad for his teeth. (L?i khuyên c?a ng??i nói)
  9. She has to study hard if she wants to pass the exam. (?i?u ki?n c?n thi?t do bên ngoài)
  10. You have to take off your shoes before you enter the house. (Ngh?a v? do bên ngoài)

  Xem thêm: Forget to V hay Ving: 2 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Hy v?ng bài vi?t này ?ã giúp b?n hi?u rõ h?n v? s? khác nhau gi?a modal verb (??ng t? khi?m khuy?t) musthave to trong ti?ng Anh.

  Xem thêm: On time và in time: 5 phút phân bi?t & cách dùng

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua musthave to khác nhau nh? th? nào, cách phân bi?t c?ng nh? cách s? d?ng musthave to.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *