Next là d?u hi?u c?a thì nào? 3 thì có th? b?n s? nh?m l?n

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Next là d?u hi?u c?a thì nào, next week, next summer…là d?u hi?u c?a thì nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Next là d?u hi?u c?a thì nào?

  Trong ti?ng Anh thì next có ngh?a là “k? ti?p, sau, t?i”…?ây là d?u hi?u c?a thì t??ng lai ??n.

  Vì v?y n?u trong câu ch? có t? next week, next summer…thì ?ó là d?u hi?u c?a thì t??ng lai ??n.

  • next Monday: th? 2 tu?n sau
  • next week: tu?n sau, tu?n t?i
  • next month: tháng sau
  • next summer: mùa hè t?i
  • next year: n?m sau

  Nh?ng ?ó là ch? khi có t? next trong câu thôi nha! N?u có m?t c?m t? khác n?a nh? this time next…hay by next…thì không ph?i là thì t??ng lai ??n nhé!

  Xíu n?a mình s? nói thêm ? d??i.

  Next là d?u hi?u c?a thì nào
  Next là d?u hi?u c?a thì nào?

  Ví d?:

  Next week, I am going to visit my grandparents.

  (Tu?n t?i, tôi s? ??n th?m ông bà c?a tôi.)

  Next Monday, I have an important meeting.

  (Th? Hai tu?n sau, tôi có m?t cu?c h?p quan tr?ng.)

  I am planning a trip to Japan next month.

  (Tôi ?ang lên k? ho?ch cho m?t chuy?n ?i ??n Nh?t B?n vào tháng sau.)

  We are going to have a big barbecue party next summer.

  (Chúng tôi s? t? ch?c m?t bu?i ti?c n??ng l?n vào mùa hè t?i.)

  I hope to graduate from college next year.

  (Tôi hy v?ng s? t?t nghi?p ??i h?c vào n?m sau.)

  Xem thêm: Hope to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

  This time next week là d?u hi?u c?a thì nào?

  Nh? mình ?ã nói ? trên, c?ng là next week nh?ng gi? nó có thêm t? this time nên không ph?i là d?u hi?u c?a thì t??ng lai ??n n?a.

  Trong tr??ng h?p này, this time next week là d?u hi?u c?a thì t??ng lai ti?p di?n.

  Xem thêm: Up to now là thì gì? 4 t? ??ng ngh?a mà b?n hay g?p

  Ví d?:

  This time next week, I will be sitting on the beach enjoying the sun.

  (Vào gi? này tu?n sau, tôi ?ang ng?i trên bãi bi?n t?m n?ng.)

  This time next week, we will be attending a conference in Da Nang.

  (Vào gi? này tu?n t?i, chúng tôi s? tham d? m?t h?i ngh? t?i ?à N?ng.)

  This time next week, they will be celebrating their wedding anniversary.

  (Vào gi? này tu?n sau, h? s? t? ch?c l? k? ni?m ngày c??i c?a mình.)

  Còn n?u ?i v?i by ví d? nh? by this week là d?u hi?u c?a thì t??ng lai hoàn thành nha! Mình s? c?p nh?t sau!

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua next là d?u hi?u c?a thì nào, next week, next summer…là d?u hi?u c?a thì nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *