Nov là tháng m?y: 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t cho b?n

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Nov là tháng m?y trong ti?ng Anh, ngu?n g?c t? này nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Nov là tháng m?y?

  Trong ti?ng Anh thì Nov là vi?t t?t c?a t? November có ngh?a là tháng 11.

  Nov là tháng m?y
  Nov là tháng m?y?

  Ví d?:

  In November, the trees shed their colorful leaves, creating a beautiful autumn scene.

  (Tháng 11, các cây r?ng lá mang ??n khung c?nh thu ??p m?t.)

  November is the perfect time to curl up with a good book and a hot cup of cocoa.

  (Tháng 11 là th?i ?i?m hoàn h?o ?? cu?n tròn v?i m?t cu?n sách hay và m?t ly sô-cô-la nóng.)

  On a chilly November evening, I enjoy sitting by the fireplace and watching the flames dance.

  (Vào m?t bu?i t?i l?nh giá c?a tháng 11, tôi thích ng?i bên b?p l?a và nhìn ng?n l?a nh?y múa.)

  In November, migratory birds start their long journey to warmer regions.

  (Tháng 11, các loài chim di c? b?t ??u hành trình dài ??n các vùng ??t ?m áp h?n.)

  November brings shorter days and longer nights as winter approaches.

  (Tháng 11 mang ??n nh?ng ngày ng?n h?n và ?êm dài h?n khi mùa ?ông ?ang t?i g?n.)

  November’s full moon, also known as the Beaver Moon, illuminates the night sky.

  (Tr?ng tròn c?a tháng 11, còn ???c g?i là “M?t tr?ng máu h?i ly”, chi?u sáng b?u tr?i ?êm.)

  November is a great time to visit vineyards and witness the grape harvest.

  (Tháng 11 là th?i ?i?m tuy?t v?i ?? th?m nh?ng v??n nho và ch?ng ki?n vi?c thu ho?ch nho.)

  Ngu?n g?c t? November

  T? November trong ti?ng Anh xu?t phát t? ti?ng Latinh c? novem, có ngh?a là “chín.”

  Trong l?ch La Mã c? ??i, 1 n?m ???c chia thành 10 tháng và November ban ??u là tháng th? chín.

  Xem thêm: October là tháng m?y? 3 ?i?u thú v? b?n nên bi?t

  Sau khi l?ch Gregory ra ??i, 1 n?m có 12 tháng. Tuy nhiên, t? November ?ã ???c gi? nguyên tên g?i m?c dù v? trí c?a nó trong n?m ?ã thay ??i.

  Nov và 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Tháng 1JanuaryJan.
  Tháng 2FebruaryFeb.
  Tháng 3MarchMar.
  Tháng 4AprilApr.
  Tháng 5MayMay.
  Tháng 6JuneJun.
  Tháng 7JulyJul.
  Tháng 8AugustAug.
  Tháng 9SeptemberSept.
  Tháng 10OctoberOct.
  Tháng 11NovemberNov.
  Tháng 12DecemberDec.
  Nov & 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua Nov là tháng m?y trong ti?ng Anh, ngu?n g?c t? này nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *