Offer to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c offer to V hay Ving, offer + V gì, sau offer là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Offer to V hay Ving?

  Trong ti?ng Anh thì offer có ngh?a là “?? ngh?,” “cung c?p,” ho?c “m?i g?i”…

  Sau offer ch? có m?t d?ng ??ng t? duy nh?t ?i v?i nó là to V.

  Ta có các c?u trúc ph? bi?n sau:

  offer to do sth: ?? ngh? làm gì ?ó

  Ví d?:

  He offered to help me with my homework.

  (Anh ?y ?? ngh? giúp tôi làm bài t?p.)

  She offered to drive us to the airport.

  (Cô ?y ?? ngh? lái xe ch? chúng tôi ??n sân bay.)

  They offered to join the club.

  (H? ?? ngh? tham gia câu l?c b?.)

  Offer to V hay Ving
  Offer to V hay Ving?

  offer sb sth to do sth: ?? ngh? cho ai ?ó m?t cái gì ?ó ?? làm gì

  C?u trúc này th??ng ???c dùng khi chúng ta mu?n nh?n m?nh ??n ??i t??ng và v?t ???c ?? ngh?.

  Ví d?:

  He offered me a cup of coffee to keep me awake.

  (Anh ?y ?? ngh? cho tôi m?t c?c cà phê ?? gi? tôi t?nh táo.)

  She offered him a book to read.

  (Cô ?y ?? ngh? cho anh ?y m?t quy?n sách ?? ??c.)

  They offered us a ride to the station.

  (H? ?? ngh? cho chúng tôi m?t chuy?n xe ??n nhà ga.)

  Nh? v?y là b?n ?ã bi?t offer to V hay Ving r?i ?úng không nào?

  Nh?ng t? / c?m t? g?n ngh?a v?i offer

  Ngoài offer, chúng ta còn có th? dùng nh?ng t? / c?m t? sau ?? di?n t? ý ?? ngh?:

  • Propose: có ngh?a là ?? xu?t, ?? ngh? m?t k? ho?ch, ý ki?n ho?c hành ??ng.

  Propose có th? ???c theo sau b?i m?t danh t?, m?t m?nh ?? ho?c m?t ??ng t? nguyên th?.

  Ví d?:

  He proposed a new solution to the problem.

  (Anh ?y ?? xu?t m?t gi?i pháp m?i cho v?n ??.)

  She proposed that we should go to the cinema.

  (Cô ?y ?? xu?t r?ng chúng ta nên ?i xem phim.)

  They proposed to postpone the meeting.

  (H? ?? xu?t hoãn cu?c h?p.)

  • Suggest: có ngh?a là g?i ý, khuyên nh?, ??a ra m?t ý ki?n ho?c l?i khuyên.

  Suggest có th? ???c theo sau b?i m?t danh t?, m?t m?nh ?? ho?c m?t ??ng t? có -ing.

  Ví d?:

  He suggested a different approach to the project.

  (Anh ?y g?i ý m?t cách ti?p c?n khác cho d? án.)

  She suggested that we should take a break.

  (Cô ?y g?i ý r?ng chúng ta nên ngh? ng?i.)

  They suggested going to the beach.

  (H? g?i ý ?i bi?n.)

  Xem thêm: Suggest to V hay Ving: Ch? 1 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  • Recommend: có ngh?a là khuyên, ti?n c?, gi?i thi?u m?t ng??i, v?t ho?c hành ??ng cho ai ?ó.

  Recommend có th? ???c theo sau b?i m?t danh t?, m?t m?nh ?? ho?c m?t ??ng t? nguyên th?.

  Ví d?:

  He recommended a good restaurant near his house.

  (Anh ?y gi?i thi?u m?t nhà hàng ngon g?n nhà anh ?y.)

  She recommended that we should see a doctor.

  (Cô ?y khuyên chúng ta nên ?i khám bác s?.)

  They recommended to book the tickets in advance.

  (H? khuyên nên ??t vé tr??c.)

  Bài t?p offer to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  Hãy d?ch các câu sau sang ti?ng Anh s? d?ng c?u trúc offer.

  1. Tôi ?? ngh? cho anh ?y m?t chi?c bánh ?? ?n.
  2. Cô ?y ?? ngh? làm bài t?p cho tôi.
  3. H? ?? ngh? cho chúng tôi m?t c?n nhà ?? ?.
  4. Anh ?y ?? ngh? ?i du l?ch v?i cô ?y.
  5. Cô ?y ?? ngh? mua hoa cho m?.
  6. H? ?? ngh? làm tình nguy?n viên cho t? ch?c t? thi?n.
  7. Tôi ?? ngh? cho b?n m?t quy?n sách ?? h?c ti?ng Anh.
  8. Cô ?y ?? ngh? d?y piano cho con gái tôi.
  9. Anh ?y ?? ngh? s?a xe máy cho tôi.
  10. H? ?? ngh? cho chúng ta m?t l?i khuyên ?? gi?i quy?t v?n ??.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. I offered him a cake to eat.
  2. She offered to do the homework for me.
  3. They offered us a house to stay in.
  4. He offered to go traveling with her.
  5. She offered to buy flowers for her mother.
  6. They offered to volunteer for the charity organization.
  7. I offered you a book to learn English.
  8. She offered to teach piano to my daughter.
  9. He offered to fix the motorbike for me.
  10. They offered us a piece of advice to solve the problem.

  T?ng k?t offer to V hay Ving

  Tóm l?i thì offer ch? ?i v?i m?t d?ng ??ng t? duy nh?t là to V. Ngoài c?u trúc offer to do sth chúng ta còn có m?t c?u trúc khác c?ng r?t ph? bi?n là offer sb sth to do sth.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua offer to V hay Ving, offer + V gì, sau offer.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *