Provide ?i v?i gi?i t? gì: ch? 3 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Provide ?i v?i gi?i t? gì, provide + gì, provide có + Ving không? Provide with hay to hay for? Các c?u trúc provide sth to sb or for sb, provide sb with sth là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Provide ?i v?i gi?i t? gì: for

  Ta có c?u trúc:

  provide sth for sb: cung c?p cái gì cho ai ?ó

  Ví d?:

  The company provides free meals for its employees.

  (Công ty cung c?p b?a ?n mi?n phí cho nhân viên.)

  The hotel provides a shuttle service for its guests.

  (Khách s?n cung c?p d?ch v? ??a ?ón cho khách c?a mình.)

  Provide to

  T??ng t? nh? trên ta có c?u trúc:

  provide sth to sb: cung c?p cái gì cho ai ?ó

  Provide ?i v?i gi?i t? gì
  Provide ?i v?i gi?i t? gì?

  Ví d?:

  The charity provides clean water to remote villages.

  (T? ch?c t? thi?n cung c?p n??c s?ch cho các ngôi làng xa xôi.)

  The restaurant provides excellent service to its customers.

  (Nhà hàng cung c?p d?ch v? tuy?t h?o cho khách hàng.)

  Còn s? khác nhau gi?a provide sth for sbto sb thì mình s? nói ? d??i.

  Provide ?i v?i gi?i t? gì: with

  Ta có c?u trúc sau:

  provide sb with sth: cung c?p cho ai ?ó cái gì ?ó

  Ví d?:

  The company provided its employees with new laptops.

  (Công ty cung c?p cho nhân viên c?a mình nh?ng chi?c laptop m?i.)

  The hotel provided us with clean towels and toiletries.

  (Khách s?n cung c?p chúng tôi kh?n t?m và v?t d?ng cá nhân s?ch s?.)

  Provide sth to sb hay for sb

  Nh? b?n có th? th?y provide có th? ?i v?i gi?i t? tofor v?i cùng m?t ý ngh?a t??ng t? nhau. V?y dùng gi?i t? nào m?i là ?úng trong tr??ng h?p này?

  Câu tr? l?i là c? 2 gi?i t? này ??u ?úng.

  Xem thêm: Attitude ?i v?i gi?i t? gì? 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Tuy nhiên cách di?n ??t provide sth for sb thì ph? bi?n h?n là provide sth to sb.

  Cách di?n ??t v?i t? to thì khá là m?i trong ti?ng Anh c?a ng??i M? theo nh? t?n su?t xu?t hi?n trong Google Ngrams.

  Provide ?i v?i gi?i t? gì
  Provide sth to sb hay for sb?

  T?ng k?t provide ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i provide có th? ?i v?i forto ??u ???c mà không làm thay ??i ý ngh?a c?a câu. Tuy nhiên provide sth for sb thì ph? bi?n h?n.

  Provide còn ?i v?i gi?i t? with trong c?u trúc provide sb with sth.

  Ngoài ra thì provide còn ?i v?i gi?i t? againstfor trong các c?m ??ng t? provide againstprovide for.

  Provide c?ng không ?i kèm v?i Ving.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua provide ?i v?i gi?i t? gì, provide + gì, provide có + Ving không? Provide with hay to hay for? Các c?u trúc provide sth to sb or for sb, provide sb with sth là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *