Put up with ngh?a là gì: 5 t? ??ng ngh?a mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c put up with ngh?a là gì, put up with ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Put up with ngh?a là gì?

  Put up with là m?t c?m ??ng t? th??ng ???c dùng trong ti?ng Anh ?? di?n t? vi?c ch?u ??ng, tha th? ho?c b? qua m?t ng??i hay m?t vi?c gì ?ó mà b?n không thích ho?c không hài lòng.

  Put up with có th? d?ch sang ti?ng Vi?t là ch?u ??ng, nh?n, cam ch?u, dung th?, khoan dung

  Put up with ngh?a là gì
  Put up with ngh?a là gì?

  Ví d?:

  I can’t put up with his bad manners any longer.

  (Tôi không th? ch?u ??ng thói x?u c?a anh ta ???c n?a.)

  She puts up with a lot of stress at work.

  (Cô ?y ph?i ch?u ??ng r?t nhi?u áp l?c trong công vi?c.)

  How do you put up with the noise in the city?

  (B?n làm sao mà ch?u ???c ti?ng ?n ? thành ph??)

  He’s very hard to put up with.

  (Anh ta r?t khó ?? dung th?.)

  Put up with ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào?

  Put up with có nhi?u t? ??ng ngh?a trong ti?ng Anh, b?n có th? thay th? put up with b?ng nh?ng t? sau:

  • Tolerate: ch?u ??ng, tha th?
  • Bear: ch?u ??ng, cam ch?u
  • Endure: ch?u ??ng, cam ch?u
  • Stand: ch?u ??ng, cam ch?u
  • Accept: ch?p nh?n, dung th?

  Ví d?:

  I can’t tolerate his lies anymore.

  (Tôi không th? tha th? cho l?i nói d?i c?a anh ta ???c n?a.)

  She can’t bear the pain of losing him.

  (Cô ?y không th? cam ch?u n?i ?au m?t ?i anh ?y.)

  He endured many hardships in his life.

  (Anh ta ?ã ch?u ??ng nhi?u khó kh?n trong cu?c s?ng.)

  I can’t stand the smell of durian.

  (Tôi không th? ch?u ???c mùi c?a s?u riêng.)

  You have to accept the fact that he doesn’t love you.

  (B?n ph?i ch?p nh?n s? th?t là anh ta không yêu b?n.)

  Nh?ng c?m ??ng t? b?t ??u v?i t? put

  Ngoài put up with, ti?ng Anh còn có r?t nhi?u c?m ??ng t? b?t ??u v?i t? put, m?i c?m có m?t ý ngh?a và cách dùng khác nhau.

  D??i ?ây là m?t s? c?m ??ng t? ph? bi?n nh?t:

  • Put on: m?c (qu?n áo), bôi (kem), t?ng (cân), gi? v?
  • Put off: hoãn l?i, làm m?t h?ng
  • Put down: g?t ?i?n tho?i, h? cánh, gi?t (??ng v?t), l?ng m?
  • Put away: c?t ?i, ?? dành
  • Put out: d?p t?t, t?t (?i?n), ??t ra ngoài
  • Put back: ??t l?i v? trí c?, hoãn l?i
  • Put forward: ?? xu?t, ??a ra
  • Put through: k?t n?i (?i?n tho?i), hoàn thành, làm cho ai ph?i ch?u

  Ví d?:

  She put on her coat and left.

  (Cô ?y m?c áo khoác và r?i ?i.)

  He put off the meeting until next week.

  (Anh ta hoãn cu?c h?p cho ??n tu?n sau.)

  Xem thêm: Put off là gì? Kèm ví d? minh ho?

  Please put down your phone and listen to me.

  (Làm ?n ??t ?i?n tho?i xu?ng và nghe tôi nói.)

  He put away some money for his daughter’s education.

  (Anh ta ?? dành m?t ít ti?n cho vi?c h?c c?a con gái.)

  The firemen put out the fire quickly.

  (Nh?ng ng??i lính c?u h?a ?ã nhanh chóng d?p t?t ?ám cháy.)

  She put the book back on the shelf.

  (Cô ?y ??t quy?n sách l?i trên k?.)

  He put forward a new idea for the project.

  (Anh ta ?? xu?t m?t ý t??ng m?i cho d? án.)

  She was put through a lot of trouble by her ex-husband.

  (Cô ?y ?ã ph?i ch?u r?t nhi?u r?c r?i t? ch?ng c?.)

  Bài t?p v? put up with ngh?a là gì

  Sau khi ?ã hi?u put up with ngh?a là gì và cách dùng các c?m ??ng t? b?t ??u v?i t? put, b?n hãy làm bài t?p sau ?? c?ng c? ki?n th?c nhé!

  Bài t?p 1:

  Ch?n ?áp án ?úng ?? ?i?n vào ch? tr?ng.

  1. She always ____________ a lot of make-up when she goes out.
   a) puts on
   b) puts off
   c) puts down
   d) puts away
  2. He ____________ his glasses and read the letter.
   a) put on
   b) put off
   c) put down
   d) put away
  3. They had to ____________ their dog because it was very sick.
   a) put on
   b) put off
   c) put down
   d) put away
  4. Don’t ____________ your homework until tomorrow. Do it now!
   a) put on
   b) put off
   c) put down
   d) put away
  5. Can you ____________ the TV? I want to watch the news.
   a) put on
   b) put off
   c) put down
   d) put out
  6. She ____________ with his bad temper for years.
   a) put on
   b) put off
   c) put up with
   d) put away
  7. He ____________ a brave face but I knew he was hurt.
   a) put on
   b) put off
   c) put up with
   d) put out
  8. The plane ____________ at 10 o’clock.
   a) put on
   b) put off
   c) put down
   d) put out
  9. Please ____________ the rubbish when you go out.
   a) put on
   b) put off
   c) put down
   d) put out
  10. She ____________ her proposal for the new project.
   a) put forward
   b) put back
   c) put through
   d) put out

  ?áp án bài t?p 1:

  1. a
  2. a
  3. c
  4. b
  5. a
  6. c
  7. a
  8. c
  9. d
  10. a

  T?ng k?t put up with ngh?a là gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua put up with ngh?a là gì, put up with ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *