Refuse to V hay Ving: ch? 1 d?ng t? này thôi

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Refuse to V hay Ving, sau refuse là V hay Ving, refuse + v gì, refuse to hay -ing? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Refuse to V hay Ving?

  N?u b?n ?ang th?c m?c sau refuse là to V hay Ving thì ?? mình tr? l?i cho b?n luôn nhé! Sau refuse luôn là to V.

  Ta có c?u trúc sau:

  refuse to do sth: t? ch?i làm ?i?u gì ?ó

  Refuse to V hay Ving
  Refuse to V hay Ving

  Ví d?:

  The rebellious cat refused to be trained and instead, it taught itself how to use the toilet

  (Con mèo n?i lo?n ?ã t? ch?i ???c hu?n luy?n và thay vào ?ó, nó t? mình h?c cách s? d?ng nhà v? sinh.)

  Despite the pressure from the media, the actor refused to disclose any details about his upcoming movie project.

  (B?t ch?p áp l?c t? truy?n thông, nam di?n viên t? ch?i ti?t l? b?t k? chi ti?t nào v? d? án phim s?p t?i c?a anh ?y.)

  The child refused to eat her vegetables until her mother made them into creative shapes and designs on the plate.

  (??a tr? t? ch?i ?n rau c? cho ??n khi m? c?u bi?n chúng thành nh?ng hình dáng sáng t?o trên ??a.)

  Xem thêm: Help to V hay Ving: 3 c?u trúc

  Phân bi?t refuse và deny

  C? refusedeny ??u mang ngh?a là t? ch?i. S? khác nhau gi?a 2 t? này th? hi?n trong b?ng sau:

  RefuseDeny
  T? ch?i làm ?i?u gì ?óPh? nh?n ?i?u gì ?ó
  + to V+ Ving
  Ngoài là ??ng t? còn là m?t danh t? có ngh?a là rác th?iCh? có d?ng ??ng t?
  Phân bi?t refusedeny

  Xem thêm: Deny to V hay Ving: ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua refuse to V hay Ving, sau refuse là V hay Ving, refuse + v gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *