Responsible ?i v?i gi?i t? gì: ch? 3 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c be responsible ?i v?i gi?i t? gì? Sau responsible là gì, responsible to hay for? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé (kèm ví d? c? th?).

  Trong ti?ng Anh, chúng ta có m?t s? t? ??c bi?t g?i là “gi?i t?” (preposition).

  Gi?i t? th??ng ???c s? d?ng ?? miêu t? v? trí, th?i gian, ho?c m?i quan h? gi?a các ??i t??ng khác nhau.

  Xem thêm: Harmful ?i v?i gi?i t? gì? 99% ?i v?i gi?i t? này

  Trong bài vi?t này, chúng ta s? t?p trung vào gi?i t? c? th? ?i kèm v?i responsible.

  Responsible là m?t t? tính t? có ngh?a là “có trách nhi?m”, “??m b?o”, ho?c “có kh? n?ng ki?m soát”.

  Khi s? d?ng v?i m?t gi?i t?, t? responsible có th? có nhi?u ý ngh?a khác nhau. D??i ?ây là m?t s? gi?i t? ph? bi?n ???c s? d?ng v?i t? responsible:

  1/ Responsible ?i v?i gi?i t? gì: for

  Responsible for có ngh?a là ch?u trách nhi?m làm gì ?ó/v? ai ?ó/?i?u gì ?ó.

  Responsible ?i v?i gi?i t? gì
  Responsible ?i v?i gi?i t? gì?

  Ta có c?u trúc sau:

  responsible for doing sth: ch?u trách nhi?m làm gì ?ó

  Ví d?:

  I am responsible for cleaning my room.

  (Tôi ph?i ch?u trách nhi?m v? sinh phòng c?a mình.)

  Responsible ?i v?i gi?i t? gì
  Responsible ?i v?i gi?i t? gì: for

  The company is responsible for ensuring the safety of its employees.

  (Công ty ph?i ch?u trách nhi?m ??m b?o an toàn cho nhân viên c?a mình.)

  Ngoài ra thì chúng ta c?ng có c?u trúc sau:

  responsible for sb/sth: ch?u trách nhi?m v? ai/?i?u gì ?ó

  2/ Responsible ?i v?i gi?i t? gì: to

  Responsible to có ngh?a là ch?u trách nhi?m v?i m?t ng??i nào ?ó ho?c m?t t? ch?c nào ?ó (có th?m quy?n ho?c c?p b?c cao h?n).

  Nh? v?y responsible to c?ng mang ngh?a t??ng t? nh? là báo cáo, gi?i trình…

  Ví d?:

  The manager is responsible to the CEO of the company.

  (Qu?n lý ph?i ch?u trách nhi?m tr??c CEO c?a công ty.)

  The teacher is responsible to the parents of her students.

  (Giáo viên ph?i ch?u trách nhi?m tr??c ph? huynh c?a h?c sinh c?a mình.)

  3/ Responsible ?i v?i gi?i t? gì: with

  Responsible with có ngh?a là có trách nhi?m v?i m?t ?i?u gì ?ó. T?c là có th? tin c?y ???c.

  Ví d?:

  He is responsible with his time, always managing his schedule efficiently.

  (Anh ?y có trách nhi?m v?i th?i gian c?a mình, luôn qu?n lý l?ch trình m?t cách hi?u qu?.)

  T?ng k?t responsible ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i responsible ?i v?i 3 gi?i t? là for, towith.

  responsible forch?u trách nhi?m làm gì ?ó / v? ai ?ó / ?i?u gì ?ó
  responsible toch?u trách nhi?m báo cáo, gi?i trình v?i ai ?ó/t? ch?c nào ?ó
  responsible withcó trách nhi?m v?i ?i?u gì ?ó
  T?ng k?t responsible ?i v?i gi?i t? gì

  T? responsible là m?t t? r?t quan tr?ng trong ti?ng Anh vì nó liên quan ??n kh? n?ng ??m b?o trách nhi?m c?a m?t ng??i ho?c m?t t? ch?c.

  Vi?c s? d?ng ?úng gi?i t? giúp cho câu tr? nên rõ ràng h?n và tránh nh?m l?n v? ý ngh?a c?a câu.

  Vì v?y, b?n nên h?c thu?c các gi?i t? liên quan ??n t? responsible ?? có th? s? d?ng m?t cách chính xác và hi?u qu?.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua t? be responsible ?i v?i gi?i t? gì, sau responsible là gì, responsible to hay for.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *