Risk to V hay Ving: Ch? 1 lo?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Risk to V hay Ving, risk + gì, sau risk là V hay Ving? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh thì risk v?a là m?t danh t? v?a là m?t ??ng t? có ngh?a là “m?o hi?m, li?u l?nh…”

  Risk to V hay Ving?

  Sau ??ng t? risk thì ch? có m?t d?ng t? duy nh?t là Ving.

  Risk to V hay Ving
  Risk to V hay Ving?

  Ví d?:

  She risked oversleeping by staying up too late.

  (Cô ?y ?ã li?u mình ng? quên vì th?c khuya.)

  He risked investing all her savings in a risky startup.

  (Anh ?y ?ã m?o hi?m ??u t? toàn b? ti?t ki?m vào m?t công ty startup m?o hi?m.)

  They risked choosing the cheaper option despite its lower quality.

  (H? ?ã li?u l?nh ch?n l?a ph??ng án r? h?n m?c dù ch?t l??ng th?p h?n.)

  Ngoài ra thì risk còn ?i v?i to V trong c?u trúc sau:

  risk sth to do sth: m?o hi?m cái gì ?ó ?? làm ?i?u gì ?ó

  Ví d?:

  She risked her reputation to expose the truth.

  (Cô ?y ?ã m?o hi?m danh ti?ng c?a mình ?? ph?i bày s? th?t.)

  They risked their financial stability to pursue their dream.

  (H? ?ã ?ánh ??i s? ?n ??nh tài chính ?? theo ?u?i ??c m? c?a mình.)

  He risked his career to stand up for what he believed in.

  (Anh ?y ?ã m?o hi?m s? nghi?p ?? ?ng h? nh?ng gì anh ?y tin t??ng.)

  T?ng k?t risk to V hay Ving

  Tóm l?i sau ??ng t? risk s? luôn là d?ng ??ng t? Ving. Ngoài ra chúng ta còn th?y risk ?i v?i to V n?u sau nó là m?t tân ng?.

  Xem thêm: Start to V hay Ving: 2 khác bi?t mà b?n c?n bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua risk to V hay Ving, risk + gì, sau risk là V hay Ving.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *