Tomorrow là thì gì? 3 thì b?n th??ng g?p nh?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Tomorrow là thì gì, tomorrow là d?u hi?u c?a thì nào? Tomorrow morning, afternoon, evening là thì gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Tomorrow là d?u hi?u c?a thì t??ng lai ??n, có ngh?a là “ngày mai” trong ti?ng Vi?t. Nh?ng b?n có bi?t nó còn ???c dùng trong các thì khác n?a không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Tomorrow là thì gì?

  Tomorrow ???c s? d?ng ?? di?n t? m?t hành ??ng ho?c s? ki?n s? x?y ra vào ngày mai. Vì v?y ?ây là d?u hi?n nh?n bi?t c?a các thì t??ng lai.

  Trong ?ó ph? bi?n nh?t là thì t??ng lai ??n. Thì này ???c t?o ra b?ng cách s? d?ng t? “will” ho?c “shall” + ??ng t? nguyên m?u (V).

  Tomorrow là thì gì
  Tomorrow là thì gì?

  Ví d?:

  I will go to the gym tomorrow.

  (Ngày mai tôi s? ?i t?p gym.)

  She shall call her mother tomorrow.

  (Ngày mai cô ?y s? g?i cho m?.)

  NOTE: Không ch? là thì t??ng lai ??n ?âu nhé! Tomorrow còn là d?u hi?n c?a m?t s? thì t??ng lai khác n?a mà mình s? nói ? d??i!

  Tomorrow ???c s? d?ng trong lo?i câu nào?

  Tomorrow th??ng ???c s? d?ng trong câu t??ng lai ??n ?? di?n t? hành ??ng ho?c s? ki?n s? x?y ra vào ngày mai.

  Ví d?:

  I have a meeting tomorrow afternoon.

  (Tôi có m?t cu?c h?p vào chi?u mai.)

  They will arrive in Paris tomorrow morning.

  (H? s? ??n Pari vào sáng mai.)

  Tomorrow c?ng có th? ???c s? d?ng trong câu t??ng thu?t tr?c ti?p ?? di?n t? nh?ng l?i nói c?a ng??i khác v? t??ng lai.

  Ví d?:

  She said, “I will finish the project tomorrow.”

  –> She said that she would finish the project the next day.

  (Cô ?y nói r?ng cô ?y s? hoàn thành d? án vào ngày ti?p theo.)

  Ngoài ra khi k?t h?p v?i m?t s? gi?i t? khác thì tomorrow còn xu?t hi?n trong thì t??ng lai hoàn thành và t??ng lai ti?p di?n n?a ?ó!

  M?t s? gi?i t? ?i kèm v?i tomorrow

  Có m?t s? gi?i t? th??ng ???c s? d?ng kèm v?i tomorrow ?? di?n t? th?i gian trong t??ng lai.

  Ví d?:

  By tomorrowtr??c ngày maiI will have finished the report by tomorrow.
  (Tôi s? làm xong báo cáo tr??c ngày mai.)
  Till / Until tomorrowcho ??n ngày maiLet’s meet at the park until tomorrow. (Chúng ta hãy g?p nhau ? công viên ??n ngày mai nhé!)

  Các c?m t? th??ng ?i kèm v?i tomorrow

  Có m?t s? c?m t? th??ng ?i kèm v?i tomorrow ?? di?n t? chính xác h?n th?i ?i?m nào c?a ngày mai.

  Ví d?:

  Tomorrow morningSáng maiWe’re going to have a meeting tomorrow morning. (Chúng ta s? có m?t cu?c h?p vào sáng mai.)
  Tomorrow afternoonChi?u maiI have a doctor’s appointment tomorrow afternoon. (Tôi có m?t cu?c h?n v?i bác s? vào chi?u ngày mai.)
  Tomorrow nightT?i maiLet’s go to the cinema tomorrow night. (T?i mai chúng ta hãy ?i xem phim nhé.)

  M?t s? câu h?i liên quan ??n tomorrow là thì gì?

  At this time tomorrow là thì gì?

  At this time tomorrow là thì t??ng lai ti?p di?n, ???c s? d?ng ?? di?n t? hành ??ng ho?c s? ki?n s? x?y ra vào th?i ?i?m này vào ngày mai. Ví d?: At this time tomorrow, I will be sitting in a plane to New York. (Vào gi? này ngày mai, tôi ?ang ng?i trên m?t chuy?n bay ??n New York.)

  The day after tomorrow là thì gì?

  The day after tomorrow là ngày k? ti?p sau ngày mai, t?c là ngày m?t, vì v?y ta s? dùng thì t??ng lai ??n. Ví d?: I’ll have a dentist appointment the day after tomorrow. (Tôi có cu?c h?n v?i nha s? vào ngày m?t.)

  By tomorrow là thì gì?

  By tomorrow ???c dùng ?? di?n t? m?t hành ??ng s? hoàn thành tr??c ngày mai. Vì v?y, ? ?ây ta s? dùng thì t??ng lai hoàn thành. Ví d?: I will have finished the report by tomorrow. (Tôi s? làm xong báo cáo tr??c ngày mai.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua tomorrow là thì gì ví d? nh? thì t??ng lai ??n, t??ng lai ti?p di?n, t??ng lai hoàn thành…

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *