T?n kho Ti?ng Anh là gì 2022?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng mình tìm hi?u c?m t? t?n kho Ti?ng Anh là gì kèm theo m?t s? t? liên quan nh? s? l??ng t?n kho hay x? hàng t?n kho Ti?ng Anh là gì nhé!

  T?n kho Ti?ng Anh là gì?

  T?n kho Ti?ng Anh là gì
  T?n kho Ti?ng Anh là gì?

  ?? nói v? t?n kho trong Ti?ng Anh, b?n có th? s? d?ng 2 t? là stockinventory.

  • Stock: th??ng dùng ?? ch? s? l??ng hàng t?n kho

  I’m afraid we’re temporarily out of stock.

  (Tôi e r?ng chúng tôi ?ang t?m th?i h?t hàng.)

  • Inventory dùng ?? ch? t?t c? giá tr? t?n kho c?a m?t doanh nghi?p bao g?m c? nguyên v?t li?u, thành ph?n, các s?n ph?m ?ang trong quá trình s?n xu?t và thành ph?m

  The inventory will be disposed of over the next twelve weeks.

  (Hàng t?n kho s? ???c x? lý trong vòng 12 tu?n t?i.)

  M?t s? c?m t? liên quan ??n t?n kho Ti?ng Anh là gì?

  • S? l??ng t?n kho hi?n t?i: Quantity On Hand
  • X? hàng t?n kho Ti?ng Anh: clearance sale

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?m t? t?n kho Ti?ng Anh là gì và m?t vài t? liên quan.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *