Tuy?t v?i ti?ng Anh là gì? 11 t? mà b?n hay g?p

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Tuy?t v?i ti?ng Anh là gì? Mu?n nói B?n th?t tuy?t v?i ti?ng Anh thì nói nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé!

  Tuy?t v?i ti?ng Anh là gì?

  Có r?t nhi?u t? ?? di?n t? t? “tuy?t v?i” trong ti?ng Anh.

  M?t trong nh?ng t? ph? bi?n nh?t có th? k? ??n nh?: great, awesome hay wonderful

  Xem thêm: ??ng nghi?p ti?ng Anh là gì? 3 l?u ý khi l?a ch?n t?

  Tuy?t v?i ti?ng Anh
  Tuy?t v?i ti?ng Anh là gì?

  D??i ?ây là m?t s? t? ti?ng Anh mà b?n hay g?p có ngh?a là “tuy?t v?i”:

  ExcellentYou did an excellent job on this project. (D? án này b?n ?ã làm r?t xu?t s?c.)
  WonderfulIt’s a wonderful day to be outside. (Hôm nay là m?t ngày tuy?t v?i ?? ra ngoài.)
  AmazingThe view from the top of the mountain is amazing. (Phong c?nh nhìn t? ??nh núi th?t ?áng kinh ng?c.)
  FantasticThe party was fantastic, thank you for inviting me. (B?a ti?c th?t tuy?t v?i, cám ?n b?n ?ã m?i nhé!)
  SplendidThe palace was absolutely splendid. (Cung ?i?n th?t s? hoành tráng.)
  MarvelousThe performance was absolutely marvelous. (Bu?i bi?u di?n th?t s? phi th??ng.)
  TerrificThe food at this restaurant is terrific. (?? ?n ? nhà hàng này th?t tuy?t v?i.)
  FabulousYou look absolutely fabulous in that dress. (B?n trông th?t tuy?t v?i trong chi?c váy ?ó.)
  SuperbThe quality of this product is superb. (Ch?t l??ng c?a s?n ph?m này th?t hoàn h?o.)
  GreatThat was a great movie, I really enjoyed it. (?ó là m?t b? phim tuy?t v?i, tôi th?c s? r?t thích.)
  AwesomeYour new car is awesome! (Chi?c xe h?i m?i c?a b?n th?t tuy?t v?i!)
  M?t s? cách ?? nói tuy?t v?i ti?ng Anh

  M?t s? câu có t? tuy?t v?i hay g?p

  D??i ?ây là m?t s? câu mà có th? b?n s? g?p có t? “tuy?t v?i”:

  You’re really wonderful!

  (B?n th?t tuy?t v?i!)

  Beyond excellent!

  (Trên c? tuy?t v?i!)

  A wonderful day!

  (M?t ngày tuy?t v?i!)

  great vacation

  (k? ngh? tuy?t v?i)

  wonderful experience

  (tr?i nghi?m tuy?t v?i)

  amazingly beautiful

  (xinh ??p tuy?t v?i)

  Today is a great day!

  (Hôm nay là m?t ngày tuy?t v?i!)

  Good shoes take you to great places.

  (M?t ?ôi giày t?t s? ??a b?n ??n nh?ng n?i tuy?t v?i!)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua tuy?t v?i ti?ng Anh là gì kèm theo m?t s? câu hay g?p có ch?a t? “tuy?t v?i”.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *