Would prefer: C?u trúc, cách dùng & bài t?p

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  B?n có bi?t cách dùng c?u trúc would prefer trong ti?ng Anh không? ?ây là m?t c?u trúc th??ng ???c dùng ?? di?n ??t s? l?a ch?n, ?u tiên ho?c mong mu?n c?a m?t ng??i.

  Trong bài vi?t này, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? c?u trúc would prefer, các lo?i c?u trúc would prefer và cách phân bi?t chúng. Bên c?nh ?ó, chúng ta c?ng s? làm m?t s? bài t?p ?? th?c hành c?u trúc would prefer nhé.

  C?u trúc would prefer là gì?

  C?u trúc would prefer có ngh?a là “thích h?n” ho?c “mu?n h?n”.

  Chúng ta dùng c?u trúc này ?? so sánh hai ho?c nhi?u l?a ch?n và cho bi?t l?a ch?n nào ???c ?u tiên h?n.

  C?u trúc would prefer th??ng ???c vi?t t?t là ‘d prefer.

  Would prefer
  Would prefer

  Ví d?:

  I would prefer tea to coffee.

  (Tôi thích u?ng trà h?n cà phê.)

  She’d prefer to stay at home rather than go out.

  (Cô ?y mu?n ? nhà h?n là ?i ra ngoài.)

  They would prefer a blue car.

  (H? thích m?t chi?c xe màu xanh h?n.)

  Các lo?i c?u trúc would prefer

  Có ba lo?i c?u trúc would prefer chính là:

  • Would prefer + to-infinitive
  • Would prefer + noun
  • Would prefer + someone + to do something

  Would prefer + to-infinitive

  C?u trúc này ???c dùng ?? di?n ??t s? l?a ch?n c?a m?t ng??i v? m?t hành ??ng. Chúng ta có th? dùng to ho?c rather than ?? n?i hai hành ??ng l?i v?i nhau.

  Xem thêm: C?u trúc would rather: 5 d?ng chính kèm ví d?

  Ví d?:

  He would prefer to watch a movie than read a book.

  (Anh ?y thích xem phim h?n là ??c sách.)

  She’d prefer to travel by train rather than by plane.

  (Cô ?y mu?n ?i du l?ch b?ng tàu h?a h?n là b?ng máy bay.)

  I’d prefer to eat at home.

  (Tôi mu?n ?n ? nhà.)

  Nh? v?y b?n có th? d? dàng tr? l?i cho câu h?i would rather + V hay to + V r?i ?úng không nào?

  Would prefer + noun

  C?u trúc này ???c dùng ?? di?n ??t s? l?a ch?n c?a m?t ng??i v? m?t danh t?. Chúng ta có th? dùng to ho?c rather than ?? n?i hai danh t? l?i v?i nhau.

  Ví d?:

  They would prefer chocolate to candy.

  (H? thích sô-cô-la h?n k?o.)

  He’d prefer a bike rather than a car.

  (Anh ?y thích m?t chi?c xe ??p h?n m?t chi?c xe h?i.)

  She’d prefer a dog.

  (Cô ?y thích m?t con chó.)

  Would prefer + sb + to do something

  C?u trúc này ???c dùng ?? di?n ??t s? mong mu?n c?a m?t ng??i v? hành ??ng c?a ng??i khác. Chúng ta có th? dùng that ho?c rather than ?? n?i hai m?nh ?? l?i v?i nhau.

  Ví d?:

  I would prefer you to call me tomorrow.

  (Tôi mu?n b?n g?i cho tôi vào ngày mai.)

  She’d prefer that he didn’t smoke.

  (Cô ?y mong anh ?y không hút thu?c.)

  He’d prefer her to wear a dress rather than jeans.

  (Anh ?y mu?n cô ?y m?c váy h?n là qu?n jean.)

  Would prefer vs prefer

  Chúng ta s? d?ng c?u trúc would prefer trong m?t tình hu?ng c? th? ?? di?n t? s? l?ch s? và tôn tr?ng.

  Ví d?, khi b?n t? ch?i m?t l?i ?? ngh? c?a ai ?ó, c?u trúc would prefer có th? giúp b?n di?n ??t s? t? ch?i c?a mình m?t cách l?ch s? h?n.

  C?u trúc này c?ng có th? ???c s? d?ng ?? di?n t? s? thích h?n cái gì ?ó trong m?t tình hu?ng c? th?.

  Ví d?, n?u b?n ???c h?i li?u b?n mu?n ?i b? hay ?i xe buýt, b?n có th? tr? l?i I would prefer to walk ?? di?n t? s? thích h?n ?i b? trong tình hu?ng ?ó.

  Câu tr? l?i nh? trên có ngh?a là tôi thích ?i b? h?n n?u b?n không phi?n hay vì b?n ?ã h?i nh? v?y (có th? là ng??i h?i và ng??i nói ?ang ?i v?i nhau).

  Còn n?u b?n tr? l?i là I prefer to walk thì có ngh?a là tôi thích ?i b? h?n (còn b?n mu?n làm sao thì làm).

  Bài t?p v? c?u trúc would prefer

  Sau ?ây là m?t s? bài t?p ?? b?n th?c hành c?u trúc would prefer.

  Bài t?p 1: Hoàn thành các câu sau b?ng cách ch?n ?áp án ?úng trong ngo?c:

  1. She ______________ (would prefer / prefers) to work alone.
  2. He ______________ (would prefer / prefers) coffee to tea.
  3. They ______________ (would prefer / prefers) that you didn’t come late.
  4. I ______________ (would prefer / prefers) a quiet place to study.
  5. She ______________ (would prefer / prefers) studying to playing games.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. She would prefer to work alone.
  2. He would prefer coffee to tea.
  3. They would prefer that you didn’t come late.
  4. I would prefer a quiet place to study.
  5. She would prefer studying to playing games.

  T?ng k?t c?u trúc would prefer

  Trong bài vi?t này, chúng ta ?ã cùng tìm hi?u v? c?u trúc would prefer + gì, would rather + V hay to + V, would rather sb + gì c?ng nh? các lo?i c?u trúc would prefer th??ng g?p.

  Chúc b?n h?c ti?ng Anh vui v?!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *