Yesterday là thì gì: 9 câu h?i b?n th??ng g?p

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c yesterday là thì gì, yesterday là d?u hi?u c?a thì gì, since yesterday là thì gì, at this time yesterday là thì gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Yesterday là thì gì?

  Yesterday là m?t tr?ng t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh có ngh?a là “hôm qua”.

  Yesterday ???c dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m ho?c m?t kho?ng th?i gian trong quá kh?.

  Ví d?:

  I saw a movie yesterday.

  (Tôi ?ã xem m?t b? phim hôm qua.)

  She was very busy yesterday.

  (Hôm qua cô ?y r?t b?n r?n.)

  Xem thêm: Tomorrow là thì gì? 3 thì b?n th??ng g?p nh?t

  Yesterday là d?u hi?u c?a thì gì?

  Yesterday là m?t trong nh?ng tr?ng t? ch? th?i gian quá kh? trong ti?ng Anh.

  Yesterday là thì gì
  Yesterday là thì gì?

  Yesterday ???c dùng ?? ch? r?ng m?t hành ??ng ho?c s? vi?c ?ã x?y ra và k?t thúc tr??c khi hi?n t?i.

  Do ?ó, yesterday là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n (simple past tense) trong ti?ng Anh.

  Công th?c t?ng quát c?a thì quá kh? ??n

  Thì quá kh? ??n ???c dùng ?? di?n t? m?t hành ??ng ho?c s? vi?c ?ã x?y ra và k?t thúc trong quá kh?, không liên quan ??n hi?n t?i.

  Thì quá kh? ??n có công th?c t?ng quát nh? sau:

  Kh?ng ??nh: S + V-ed/V2 + O

  Ph? ??nh: S + did not + V1 + O

  Nghi v?n: Did + S + V1 + O?

  Trong ?ó:

  • S: ch? ng?
  • V-ed/V2: ??ng t? quá kh? ??n (??ng t? th??ng có d?ng V-ed, ??ng t? b?t quy t?c có d?ng V2)
  • V1: ??ng t? nguyên m?u
  • O: tân ng?
  • Did: tr? ??ng t? quá kh?

  Ví d?:

  She studied hard for the exam.

  (Cô ?y ?ã h?c hành ch?m ch? cho k? thi.)

  He did not go to the party.

  (Anh ?y không ??n b?a ti?c.)

  Did you see the fireworks?

  (B?n có nhìn th?y pháo hoa không?)

  Ví d? v? cách dùng yesterday trong thì quá kh? ??n

  Sau ?ây là m?t s? ví d? minh ho? v? cách dùng yesterday và thì quá kh? ??n trong ti?ng Anh:

  I visited my grandparents yesterday.

  (Tôi ?ã th?m ông bà ngày hôm qua.)

  They did not play soccer yesterday because it rained.

  (Hôm qua h? không ch?i ?á bóng vì tr?i m?a.)

  Did you enjoy the concert yesterday?

  (B?n có thích bu?i hòa nh?c hôm qua không?)

  Xem thêm: Enjoy to V hay Ving: Ch? 1 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

  She bought a new dress yesterday.

  (Cô ?y ?ã mua m?t chi?c váy m?i ngày hôm qua.)

  He did not eat breakfast yesterday.

  (Sáng qua anh ?y không ?n sáng.)

  Did they travel to Hanoi yesterday?

  (H? có ?i du l?ch ??n Hà N?i hôm qua không?)

  We watched a comedy show on TV yesterday.

  (Chúng tôi ?ã xem m?t ch??ng trình hài trên TV hôm qua.)

  She did not call me back yesterday.

  (Cô ?y không g?i l?i cho tôi hôm qua.)

  Did you meet any celebrities yesterday?

  (B?n có g?p b?t k? ng??i n?i ti?ng nào hôm qua không?)

  They celebrated their anniversary yesterday.

  (H? k? ni?m ngày c??i hôm qua.)

  FAQ yesterday là thì gì

  Trong ph?n này, mình s? tr? l?i m?t s? câu h?i th??ng g?p v? yesterday và cách dùng c?a nó trong ti?ng Anh.

  Since yesterday là thì gì?

  Since yesterday là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh có ngh?a là t? hôm qua ??n bây gi?.

  Since yesterday ???c dùng ?? ch? r?ng m?t hành ??ng ho?c s? vi?c b?t ??u t? quá kh? và v?n ti?p t?c ??n hi?n t?i.

  Do ?ó, since yesterday là m?t d?u hi?u c?a thì hi?n t?i hoàn thành (present perfect tense) trong ti?ng Anh.

  Thì hi?n t?i hoàn thành ???c dùng ?? di?n t? m?t hành ??ng ho?c s? vi?c ?ã x?y ra trong quá kh? nh?ng v?n có liên quan ??n hi?n t?i.

  Thì hi?n t?i hoàn thành có công th?c t?ng quát nh? sau:

  • Kh?ng ??nh: S + have/has + V-ed/V3 + O
  • Ph? ??nh: S + have/has + not + V-ed/V3 + O
  • Nghi v?n: Have/Has + S + V-ed/V3 + O?

  Trong ?ó:

  • S: ch? ng?
  • Have/has: tr? ??ng t? hi?n t?i
  • V-ed/V3: ??ng t? quá kh? phân t? (??ng t? th??ng có d?ng V-ed, ??ng t? b?t quy t?c có d?ng V3)
  • O: tân ng?

  Ví d?:

  I have been sick since yesterday.

  (Tôi b? ?m t? hôm qua ??n gi?.)

  She has not finished her homework since yesterday.

  (Cô ?y ch?a làm xong bài t?p v? nhà t? hôm qua ??n gi?.)

  Have you seen him since yesterday?

  (B?n có nhìn th?y anh ?y t? hôm qua ??n gi? không?)

  At this time yesterday là thì gì?

  At this time yesterday là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh, có ngh?a là vào lúc này hôm qua.

  At this time yesterday ???c dùng ?? ch? r?ng m?t hành ??ng ho?c s? vi?c ?ã x?y ra và k?t thúc vào lúc này trong quá kh?.

  Do ?ó, at this time yesterday là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ti?p di?n (past continuous tense) trong ti?ng Anh.

  Thì quá kh? ti?p di?n ???c dùng ?? di?n t? m?t hành ??ng ho?c s? vi?c ?ang x?y ra vào m?t th?i ?i?m c? th? trong quá kh?.

  Thì quá kh? ti?p di?n có công th?c t?ng quát nh? sau:

  • Kh?ng ??nh: S + was/were + V-ing + O
  • Ph? ??nh: S + was/were + not + V-ing + O
  • Nghi v?n: Was/Were + S + V-ing + O?

  Trong ?ó:

  • S: ch? ng?
  • Was/were: tr? ??ng t? quá kh?
  • V-ing: ??ng t? hi?n t?i phân t?
  • O: tân ng?

  Ví d?:

  I was reading a book at this time yesterday.

  (Gi? này hôm qua tôi ?ang ??c sách.)

  She was not working at this time yesterday.

  (Gi? này hôm qua cô ?y không làm vi?c.)

  Were you sleeping at this time yesterday?

  (Gi? này hôm qua b?n có ng? không?)

  The day before yesterday là thì gì?

  The day before yesterday là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh, có ngh?a là ngày tr??c ngày hôm qua (ngày hôm kia).

  The day before yesterday ???c dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m ho?c m?t kho?ng th?i gian trong quá kh?, tr??c hôm qua. Do ?ó, the day before yesterday c?ng là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  He arrived the day before yesterday.

  (Anh ?y ?ã ??n ngày hôm kia.)

  They did not go to school the day before yesterday.

  (H? không ?i h?c ngày hôm kia.)

  Did you have a good time the day before yesterday?

  (B?n có vui v? ngày hôm kia không?)

  At 5pm yesterday là thì gì?

  At 5pm yesterday là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh, có ngh?a là vào lúc 5 gi? chi?u hôm qua.

  At 5pm yesterday ???c dùng ?? ch? r?ng m?t hành ??ng ho?c s? vi?c ?ã x?y ra và k?t thúc vào lúc 5 gi? chi?u trong quá kh?. Do ?ó, at 5pm yesterday c?ng là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  She left at 5pm yesterday.

  (Cô ?y ?ã r?i ?i vào lúc 5 gi? chi?u hôm qua.)

  He did not call me at 5pm yesterday.

  (Anh ?y không g?i cho tôi vào lúc 5 gi? chi?u hôm qua.)

  Did you watch the news at 5pm yesterday?

  (B?n có xem tin t?c vào lúc 5 gi? chi?u hôm qua không?)

  Yesterday at 8 o’clock là thì gì?

  Yesterday at 8 o’clock là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh, có ngh?a là vào lúc 8 gi? hôm qua.

  Yesterday at 8 o’clock ???c dùng ?? ch? r?ng m?t hành ??ng ho?c s? vi?c ?ã x?y ra và k?t thúc vào lúc 8 gi? trong quá kh?. Do ?ó, yesterday at 8 o’clock c?ng là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  I had breakfast yesterday at 8 o’clock.

  (Tôi ?n sáng vào lúc 8 gi? hôm qua.)

  She did not answer the phone yesterday at 8 o’clock.

  (Cô ?y không tr? l?i ?i?n tho?i lúc 8 gi? hôm qua.)

  Did you go to the gym yesterday at 8 o’clock?

  (B?n có ?i t?p th? gym lúc 8 gi? hôm qua không?)

  Yesterday afternoon là thì gì?

  Yesterday afternoon là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh, có ngh?a là chi?u hôm qua.

  Yesterday afternoon ???c dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m ho?c m?t kho?ng th?i gian trong quá kh?, t? kho?ng 12 gi? tr?a ??n kho?ng 6 gi? chi?u.

  Do ?ó, yesterday afternoon c?ng là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  He played tennis yesterday afternoon.

  (Anh ?y ?ã ch?i qu?n v?t chi?u hôm qua.)

  They did not study yesterday afternoon.

  (H? không h?c bài chi?u hôm qua.)

  Did you visit your aunt yesterday afternoon?

  (B?n có th?m cô c?a b?n chi?u hôm qua không?)

  Yesterday morning là thì gì?

  Yesterday morning là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh, có ngh?a là sáng hôm qua.

  Yesterday morning ???c dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m ho?c m?t kho?ng th?i gian trong quá kh?, t? khi m?t tr?i m?c ??n kho?ng 12 gi? tr?a.

  Do ?ó, yesterday morning c?ng là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  She went to the market yesterday morning.

  (Cô ?y ?ã ?i ch? sáng hôm qua.)

  He did not brush his teeth yesterday morning.

  (Anh ?y không ?ánh r?ng sáng hôm qua.)

  Did you have a meeting yesterday morning?

  (B?n có m?t cu?c h?p sáng hôm qua không?)

  Yesterday evening là thì gì?

  Yesterday evening là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh, có ngh?a là t?i hôm qua.

  Yesterday evening ???c dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m ho?c m?t kho?ng th?i gian trong quá kh?, t? khi m?t tr?i l?n ??n khi tr?i t?i hoàn toàn.

  Do ?ó, yesterday evening c?ng là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  They had dinner yesterday evening.

  (H? ?ã ?n t?i t?i hôm qua.)

  She did not watch TV yesterday evening.

  (Cô ?y không xem TV t?i hôm qua.)

  Did you go to the cinema yesterday evening?

  (B?n có ?i xem phim t?i hôm qua không?)

  Last night là thì gì?

  Last night là m?t c?m t? ch? th?i gian trong ti?ng Anh, có ngh?a là ?êm qua.

  Last night ???c dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m ho?c m?t kho?ng th?i gian trong quá kh?, t? khi tr?i t?i hoàn toàn ??n khi m?t tr?i m?c.

  Do ?ó, last night c?ng là m?t d?u hi?u c?a thì quá kh? ??n trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  I dreamed of you last night.

  (?êm qua anh m? v? em.)

  He did not sleep well last night.

  (?êm qua anh ?y ng? không ngon.)

  Did you hear the thunder last night?

  (B?n có nghe ti?ng s?m ?êm qua không?)

  Xem thêm: Next week là thì gì? 3 thì hay g?p mà b?n c?n bi?t

  Bài t?p v? yesterday là thì gì

  Bài t?p 1:

  Chia ??ng t? ? thì quá kh? ??n.

  1. She (cook) __________ a delicious meal yesterday.
  2. They (not study) __________ yesterday because they were sick.
  3. Did you (see) __________ the fireworks yesterday?
  4. He (buy) __________ a new car yesterday.
  5. She (not call) __________ me back yesterday.
  6. Did they (travel) __________ to Hanoi yesterday?
  7. We (watch) __________ a comedy show on TV yesterday.
  8. She (not answer) __________ the phone yesterday at 8 o’clock.
  9. Did you (meet) __________ any celebrities yesterday?
  10. They (celebrate) __________ their anniversary yesterday.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. She cooked a delicious meal yesterday.
  2. They did not study yesterday because they were sick.
  3. Did you see the fireworks yesterday?
  4. He bought a new car yesterday.
  5. She did not call me back yesterday.
  6. Did they travel to Hanoi yesterday?
  7. We watched a comedy show on TV yesterday.
  8. She did not answer the phone yesterday at 8 o’clock.
  9. Did you meet any celebrities yesterday?
  10. They celebrated their anniversary yesterday.

  T?ng k?t yesterday là thì gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua yesterday là thì gì, yesterday là d?u hi?u c?a thì gì, since yesterday là thì gì, at this time yesterday là thì gì trong ti?ng Anh.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *