Intend to V hay Ving: C? 2 d?ng ??u ???c n?u nh?…

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c intend to V hay Ving, sau intend là gì, intend + V gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Intend là gì?

  Intend là m?t ??ng t? có ngh?a là có ý ??nh, có k? ho?ch ho?c có m?c ?ích làm gì.

  Intend thu?c nhóm ??ng t? theo sau có th? là danh t?, ??i t?, to V ho?c Ving.

  T? lo?iT?
  ??ng t?intend
  Danh t?intention
  Tính t?intentional, intended
  Tr?ng t?intentionally
  B?ng word family c?a intend

  Intend to V hay Ving?

  Intend là m?t trong nh?ng ??ng t? hi?m hoi có th? ?i cùng v?i to V ho?c Ving mà không làm thay ??i ý ngh?a c?a câu.

  Ta có các c?u trúc sau:

  intend to do sth: ý ??nh làm gì ?ó

  C?u trúc intend to do something ???c dùng ?? di?n ??t ý ??nh ho?c k? ho?ch làm gì trong t??ng lai.

  B?n có th? s? d?ng c?u trúc này cho t?t c? các ngôi và các thì trong ti?ng Anh.

  Intend to V hay Ving
  Intend to V hay Ving?

  Ví d?:

  I intend to visit my parents next week.

  (Tôi có ý ??nh ghé th?m b? m? tu?n sau.)

  She intended to apply for that job but she changed her mind.

  (Cô ?y có ý ??nh ?ng tuy?n vào công vi?c ?ó nh?ng cô ?y ?ã thay ??i ý ki?n.)

  They don’t intend to stay here for long.

  (H? không có ý ??nh ? ?ây lâu.)

  What do you intend to do after graduation?

  (B?n có ý ??nh làm gì sau khi t?t nghi?p?)

  intend sb / sth to do sth

  C?u trúc intend somebody/something to do something ???c dùng ?? di?n ??t m?c ?ích ho?c mong mu?n cho ai ?ó ho?c cái gì làm gì.

  B?n c?ng có th? s? d?ng c?u trúc này cho t?t c? các ngôi và các thì trong ti?ng Anh.

  Ví d?:

  He intended his son to become a doctor.

  (Anh ?y có ý ??nh cho con trai tr? thành bác s?.)

  She intended the gift to be a surprise.

  (Cô ?y mong mu?n món quà là m?t b?t ng?.)

  I didn’t intend the joke to hurt your feelings.

  (Tôi không có ý làm t?n th??ng c?m xúc c?a b?n b?ng câu nói ?ùa.)

  They intended the project to be finished by the end of this month.

  (H? có ý ??nh d? án ???c hoàn thành vào cu?i tháng này.)

  intend doing something

  C?u trúc intend doing something ???c dùng ?? di?n ??t ý ??nh ho?c k? ho?ch làm gì trong t??ng lai, t??ng t? nh? intend to do something.

  Tuy nhiên, c?u trúc này ít ph? bi?n h?n, th??ng ???c s? d?ng trong v?n vi?t h?n là v?n nói và th??ng ph? bi?n h?n trong ti?ng Anh-Anh h?n là ti?ng Anh-M?.

  Ví d?:

  We intend leaving early tomorrow morning.

  (Chúng tôi có ý ??nh r?i ?i s?m vào ngày mai.)

  She intends studying abroad next year.

  (Cô ?y có ý ??nh ?i du h?c ? n??c ngoài vào n?m sau.)

  He intended buying a new car but he couldn’t afford it.

  (Anh ?y có ý ??nh mua m?t chi?c xe m?i nh?ng không có ?? ti?n.)

  They don’t intend changing their plans.

  (H? không có ý ??nh thay ??i k? ho?ch.)

  So sánh intend to và be going to

  Intend tobe going to ??u ???c dùng ?? di?n ??t ý ??nh ho?c k? ho?ch làm gì trong t??ng lai.

  Tuy nhiên, chúng có m?t s? ?i?m khác nhau nh? sau:

  • Intend to th??ng ???c dùng trong v?n vi?t chính th?c h?n là v?n nói, trong khi be going to th??ng ???c dùng trong v?n nói th??ng ngày h?n là v?n vi?t.
  • Intend to th??ng ???c dùng khi b?n ?ã suy ngh? k? v? ý ??nh c?a mình và ?ã lên k? ho?ch c? th?, trong khi be going to th??ng ???c dùng khi b?n m?i quy?t ??nh v? ý ??nh c?a mình và ch?a có k? ho?ch chi ti?t.
  • Intend to th??ng ???c dùng khi b?n mu?n nh?n m?nh vào ý chí ho?c quy?t tâm c?a mình, trong khi be going to th??ng ???c dùng khi b?n mu?n nh?n m?nh vào s? ch?c ch?n ho?c kh? n?ng x?y ra c?a ?i?u gì.

  Ví d?:

  I intend to learn English well this year.

  (Tôi có ý ??nh h?c t?t ti?ng Anh trong n?m nay.)

  -> B?n ?ã lên k? ho?ch c? th? và mu?n nh?n m?nh vào ý chí c?a mình.

  I’m going to learn English well this year.

  (Tôi s? h?c t?t ti?ng Anh trong n?m nay.)

  -> B?n m?i quy?t ??nh v? ý ??nh c?a mình và mu?n nh?n m?nh vào s? ch?c ch?n c?a ?i?u ?ó.

  Xem thêm: Regret to V hay Ving: 2 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Bài t?p intend to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  S?p x?p các t? cho s?n ?? t?o thành câu hoàn ch?nh. S? d?ng c?u trúc intend to V hay Ving.

  1. intend / I / to / a / write / book / someday
  2. intended / the / to / be / speech / funny / He
  3. intend / you / do / What / to / weekend? / this
  4. intended / her / to / He / marry / but / she / refused
  5. intend / learning / She / more / languages
  6. intend / to / They / a / party / throw / for / him
  7. intended / the / to / be / message / a / reminder / She
  8. intend / quitting / He / smoking
  9. intended / to / the / be / cake / a / surprise / I
  10. intend / you / doing / What / are

  ?áp án bài t?p 1:

  1. I intend to write a book someday.
  2. He intended the speech to be funny.
  3. What do you intend to do this weekend?
  4. He intended to marry her but she refused.
  5. She intends learning more languages.
  6. They intend to throw a party for him.
  7. She intended the message to be a reminder.
  8. He intends quitting smoking.
  9. I intended the cake to be a surprise.
  10. What are you intending to do?

  T?ng k?t intend to V hay Ving

  Tóm l?i thì intend có th? ?i v?i to V c?ng ???c mà Ving c?ng ???c. C? 2 c?u trúc này ??u không làm thay ??i ý ngh?a c?a câu.

  Tuy nhiên trong v?n vi?t ho?c các tình hu?ng trang tr?ng thì b?n nên ?u tiên dùng c?u trúc intend to V nhé!

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua intend to V hay Ving, sau intend là gì, intend + V gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *