Tr?t t? tính t? trong Ti?ng Anh: 1 bài th? và 3 m?o nh?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Làm sao ?? s?p x?p tr?t t? tính t? trong Ti?ng Anh cho ?úng? Có m?o nào nh? tr?t t? tính t? này hay không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Tr?t t? tính t? là m?t trong nh?ng v?n ?? quan tr?ng khi h?c Ti?ng Anh.

  ?? giúp các b?n hi?u rõ h?n v? tr?t t? tính t?, bài vi?t này s? gi?i thi?u ??n các b?n quy t?c tr?t t? tính t? trong ti?ng Anh theo OSASCOMP, các tr??ng h?p ngo?i l?, bài th? v? tr?t t? tính t?, m?o nh? tr?t t? tính t? và m?t vài bài t?p v? tr?t t? tính t?.

  Xem thêm: Các t? n?i trong Ti?ng Anh: 10 t? ph? bi?n kèm cách dùng

  Tr?t t? tính t? trong Ti?ng Anh theo OSASCOMP

  OSASCOMP là vi?t t?t c?a các lo?i tính t? s? d?ng trong ti?ng Anh: Opinion (Ý ki?n), Size (Kích th??c), Age (Tu?i tác), Shape (Hình d?ng), Color (Màu s?c), Origin (Ngu?n g?c), Material (Ch?t li?u) và Purpose (M?c ?ích).

  Theo quy t?c này, tr?t t? tính t? là:

  • Opinion (Ý ki?n): ??t tính t? miêu t? ý ki?n ??u tiên, ví d?: beautiful, good, bad, boring.
  • Size (Kích th??c): ??t tính t? miêu t? kích th??c ti?p theo, ví d?: small, big, large, tiny.
  • Age (Tu?i tác): ??t tính t? miêu t? tu?i tác ti?p theo, ví d?: young, old, new.
  • Shape (Hình d?ng): ??t tính t? miêu t? hình d?ng ti?p theo, ví d?: round, square, flat.
  • Color (Màu s?c): ??t tính t? miêu t? màu s?c ti?p theo, ví d?: blue, red, yellow.
  • Origin (Ngu?n g?c): ??t tính t? miêu t? ngu?n g?c ti?p theo, ví d?: American, French, Chinese.
  • Material (Ch?t li?u): ??t tính t? miêu t? ch?t li?u ti?p theo, ví d?: wooden, plastic, metal.
  • Purpose (M?c ?ích): ??t tính t? miêu t? m?c ?ích ti?p theo, ví d?: cooking, cleaning, sleeping.

  Ví d?:

  A beautiful small young round red Italian wooden cooking spoon.

  M?t cái mu?ng (thìa) n?u ?n b?ng g? t? Italia màu ?? tròn nh? xinh x?n.

  Tr?t t? tính t? trong Ti?ng Anh
  Tr?t t? tính t? trong Ti?ng Anh

  Các tr??ng h?p ngo?i l? c?a tr?t t? tính t? trong Ti?ng Anh

  Tuy nhiên, ?ôi khi tr?t t? tính t? trong ti?ng Anh không theo quy t?c OSASCOMP.

  Các tr??ng h?p ngo?i l? này bao g?m:

  • Tính t? ch? m?c ?ích ??t tr??c tính t? ch? ngu?n g?c, ví d?: A cooking Chinese dish.
  • Tính t? ch? tu?i tác ??t tr??c tính t? ch? kích th??c, ví d?: An old big house.

  Bài th? v? tr?t t? tính t?

  ?? giúp các b?n nh? tr?t t? tính t?, chúng ta có th? hát m?t bài th? nh? theo giai ?i?u c?a bài hát “Twinkle, Twinkle, Little Star“:

  Opinion, size and age,
  Shape, color, origin and material,
  Purpose comes last, it’s true,
  OSASCOMP guides me through.

  M?o nh? tr?t t? tính t? trong ti?ng Anh

  ?? nh? tr?t t? tính t? trong ti?ng Anh, các b?n có th? s? d?ng các m?o sau:

  • Nh? t? vi?t t?t OSASCOMP ?? d? dàng nh? tr?t t? các lo?i tính t?. B?n có th? nh? quy t?c này theo câu sau Oh Say A Super Cool Operating System for Computers And Mobile Phones
  • Luy?n t?p nhi?u b?ng cách ??c và vi?t các câu có tính t? ?? rèn luy?n trí nh?.
  • Dùng các bài hát, bài th? ?? giúp vi?c nh? tr?t t? tính t? tr? nên thú v? và d? nh? h?n.

  Bài t?p v? tr?t t? tính t? trong ti?ng Anh

  Hãy x?p các tính t? theo ?úng tr?t t? trong câu sau:

  A. big, red, Italian, beautiful, sports car.

  ?áp án: A beautiful big red Italian sports car.

  B. square, wooden, old, brown, small box.

  ?áp án: An old small square brown wooden box.

  C. new, white, round, coffee table.

  ?áp án: A new round white coffee table.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua tr?t t? tính t? trong Ti?ng Anh, bài hát và m?t vài bài t?p ?? b?n luy?n t?p thêm.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *